وصول چک صادره در وجه شخص معین توسط ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که یک چک در وجه شخصی صادر شود و توسط شخص دیگر بدون ظهرنویسی وصول شود، هم توسط وصول کننده و هم توسط تحویلدار، تخلف روی داده است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ص. ف. فرزند ع. با وکالت آقای ب. م. وکیل دادگستری به طرفیت آقای ع. ع. فرزند م. با وکالت 1 - خانم س. ب. 2 - آقای محمد رضا ذکری وکلای دادگستری به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 943196/6698 مورخ 91/1/31 به مبلغ سیصد میلیون ریال عهده بانک صادرات شعبه نظام آباد با احتساب هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست آن و گواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و وجود اصول اسناد مدرکیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در دریافت وجه آن را دارد وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته مبلغ 315/000/000 ریال طی دو فقره چک که یکی چک بین بانکی به مبلغ 125/000/000 ریال و چک شخصی به مبلغ 200/000/000 ریال می‌باشد از سوی موکل توسط خواهر و برادرش تحویل خواهان گردیده و وجه چکها نیز پرداخت شده که قرار بر این بوده خواهان اصول چکها را به موکل برگرداند که این امر صورت نپذیرفته و وکیل خواهان در مقام دفاع اظهار داشته حسب اظهارات وکیل خوانده چکهای مذبور توسط برادرو خواهر خوانده که فرد ثالث می‌باشند پرداخت گردیده و احتمال اینکه افراد ثالث به موکل مدیون باشند وجود دارد از طرف دیگر خوانده دعوی شخصا هیچگونه دلیل و مدرکی در خصوص برائت ذمه خویش نسبت به چک موضوع دعوی به دادگاه ارائه ننموده و صرفا چکهای مذکور مربوط به برادر و خواهر خود که مدعیست.بابت بدهی او.می باشد که از بابت چک موضوع دعوی پرداخت گردیده مضافا به اینکه جمع مبالغ دو فقره چک با چک موضوع دعوا یکسان نمی‌باشد و لذا تقاضای استعلام از بانک های مربوطه در خصوص اینکه چکها توسط چه کسی وصول گردیده است را دارد و لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی ورد دفاعیات وکیل خوانده دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 310 الی 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسادیه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل دین و پرداخت مبلغ 9/300/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر از تاریخ چک ( 91/1/31 ) لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود پور متقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/13

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. با وکالت خانم س. ب. و آقای م. ذ. به طرفیت آقای ص. ف. با وکالت آقای ب. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/9/30 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواه مدعی است طلب تجدیدنظرخوانده به استناد دو فقره چک بین بانکی از بانک‌های پاسارگاد و بانک مسکن توسط برادر و خواهرم در نبود اینجانب پرداخت شد و در نتیجه بدهی دیگر به تجدیدنظرخوانده ندارم تجدیدنظرخوانده در جلسه دادگاه مورخه 95/2/13 اظهار داشت آن دو فقره چک که تجدیدنظرخواه ارائه کرده جمعا به مبلغ 315 میلیون ریال گرچه در وجه اینجانب صادر شد ولی به من تحویل داده نشد بلکه به خواهرم تحویل دادند و چکها هم توسط آقای پژمان ف. برادرزاده ام وصول شد که از آقای ع. طلب داشته است آقای پژمان فرخّی نیز به عنوان مطلع در جلسه دادگاه مورخه 95/2/13 اظهار داشت قبول دارم من چکها را از عمه ام تحویل گرفتم و بدون آنکه چکها توسط تجدیدنظرخوانده آقای ص. ظهرنویسی شود به بانک برده و وجه آنها را بابت طلب خودم از ع. وصول کردم چون من و ع. با هم شراکت داشتم که البته چکی که در وجه شخصی صادر شود و توسط شخص دیگر بدون ظهرنویسی وصول شود در جایگاه خود تخلف است هم توسط وصول کننده و هم توسط تحویلدار بانک لکن در این پرونده چون چکها به تجدیدنظرخوانده تحویل نشد و توسط وی هم وصول نشد و رسیدی هم از تجدیدنظرخوانده در اختیار ندارد و لذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع
برچسب‌ها