نظریه مشورتی شماره 7/98/1012 مورخ 1398/07/20

تاریخ نظریه: 1398/07/20
شماره نظریه: 7/98/1012
شماره پرونده: 98-127-1012 ح

استعلام:

آیا دو نفر شهود موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توانند فقط دو زن باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق «دعاوی غیرمالی» مذکور در بند «الف» ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و این که با عنایت به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق دعوای اعسار در زمره دعاوی غیرمالی است؛ بنابراین اثبات دعوای اعسار (اعم از اعسار از محکوم‌به و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) هر‌گاه به استناد بینه شرعی باشد،گواهان باید دو مرد باشند. بدیهی است اثبات اعسار بر اساس دیگر ادله از جمله علم قاضی نیز ممکن است که در این صورت استفاده از شهادت زن به انضمام دیگر قراین می‌تواند مفید علم قاضی باشد.

منبع