رای شماره 786 مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته

ابطال ماده 34 تعرفه سال های 87 الی 93 تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شوراهای اسلامی شهر تبریز به استثناء بندهای 5 و 6 جدول قسمت (ب) تعرفه سال 92 و تبصره 1 تعرفه سال های 87 الی 93 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 34: عوارض تابلوها (سال 1387)

1- صاحبان واحدهای فعال می‌توانند جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد در سر درب محل فعالیت خود نصب نمایند که در این صورت مشمول عوارض نمی‌باشند.

2- تابلو استاندارد از نظر ابعاد، رنگ و نوع خط و مصالح توسط کمیسیون مرکب از نماینده اداره درآمدهای عمومی- زیبا سازی و نمایندگان مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تعیین می‌گردد.

3- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس خارجی تبلیغ شده است به مانند سامسونگ، نوکیا و... مبنای اخذ عوارض سالانه 4p برابر معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

4- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آن اجناس ایرانی و داخلی تبلیغ شده است به مانند گلرنگ، بارز و... مبنای اخذ عوارض سالانه 2p معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

5- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس تولید مشترک ایرانی و یک شرکت خارجی تبلیغ شده است مبنای اخذ عوارض سالانه 3p خواهد بود. به عنوان مثال لوازم الکتریکی با محصولات بهداشتی- روغنهای موتور و صنعتی و سایر محصولات که در داخل کشور و تحت لیسانس شرکت های خارجی می‌باشند در ردیف این بند قرار می گیرند.

6- چنانچه اندازه تابلو از استاندارد مقرر شهرداری تبعیت نکند و یا در محل مقرر نصب نشود (پشت بامها) عوارض سالانه هر متر مربع از تابلو معادل 2p محل نصب یا محل دفتر (هر کدام بیشتر باشد) تعلق می‌گیرد.

7- عوارض تابلوهای مشاغل خدمات (مطب پزشکان، دفاتر فنی، دفاتر وکلا، دفاتر خدماتی و...) از هر نوع و در هر شکل که ابعاد استاندارد را رعایت نکرده و در محل مناسبی نصب نشود به صورت سالانه بوده و با فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

p × مساحت تابلو = عوارض تابلوهای خدماتی

8- تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانک‌ها، مدارس غیر انتفاعی، کلینیک ها، بیمارستان های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر متر مربع (2p × مساحت تابلو) تعین می‌شود.

9- عوارض بالونها، بیلبردها، انواع سازه ها، دیوار نویسی و... به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

انواع تابلوها، بالن ها و غیره

میزان عوارض

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 8000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 7000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 6000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 4000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 6000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 4000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 3000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

تابلوهای شناسایی سر درب مغازه که بزرگتر از اندازه استاندارد باشد

طبق نظر کمیسیون مصوب شورای محترم اسلامی شهر مقرر گردیده به عرض دهنه مغازه باشد که تا دهنه 3 متر (ارتفاع تابلو 1 متر) و برای بیش از دهنه 3 متر (تا ارتفاع 4/1 متر) رایگان و مازاد بر آن عوارض اخذ شود.

10

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات داخلی

2p برای هر متر مربع

11

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات محصولات خارجی

4p برای هر متر مربع

p12

تبلیغات داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

13

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

14

بالن های تبلیغاتی (عرض خیابان)

برای هر روز 10p% عرض محل نصب قطر بالن

15

بالن های تبلیغاتی ایستاده

برای هر روز p قطر بالن

16

پلاکارد آویز (عمودی)

مبلغ 2000 ریال روزانه برای هر متر مربع

17

بالن هوایی

برای هر روز محل نصب p قطر بالن

18

سازه نمایش خودرو

روزانه هر سازه خودرو 250000 ریال

19

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

برای هر ماه p مساحت چادر

20

دیوار نویسی

یک برابر ارزش معاملاتی محل برای هر متر مربع به مدت یک سال

21

تبلیغات پوستر دیواری

نصب در محلهای مجاز برای هر قطعه اندازه A3 مبلغ 500 ریال و بزرگتر A3 800 ریال

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده و یا محلهای مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجوه قابل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: تابلوهای تبلیغاتی غیر انتفاعی شامل مذهبی، ملی و انتخاباتی مشمول عوارض فوق نمی‌باشند.

تبصره 4: اماکنی که مورد استفاده کلینیک درمانی یا مطب قرار می گیرند مجاز به نصب تابلو، موضوع این ماده در محل مناسب همان ساختمان به منظور امکان رویت شهروندان می‌باشد.

ماده 34: عوارض تابلوها (سال 1388)

1- صاحبان واحدهای فعال می‌توانند جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد در سر درب محل فعالیت خود نصب نمایند که در این صورت مشمول عوارض نمی‌باشند.

2- تابلو استاندارد از نظر ابعاد، رنگ و نوع خط و مصالح توسط کمیسیون مرکب از نماینده اداره درآمدهای عمومی- زیبا سازی و نمایندگان مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تعیین می‌گردد.

3- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس خارجی تبلیغ شده است به مانند سامسونگ، نوکیا و... مبنای اخذ عوارض سالانه 4p برابر معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

4- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آن اجناس ایرانی و داخلی تبلیغ شده است به مانند گلرنگ، بارز و... مبنای اخذ عوارض سالانه 2p معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

5- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس تولید مشترک ایرانی و یک شرکت خارجی تبلیغ شده است مبنای اخذ عوارض سالانه 3p خواهد بود. به عنوان مثال لوازم الکتریکی با محصولات بهداشتی- روغنهای موتور و صنعتی و سایر محصولات که در داخل کشور و تحت لیسانس شرکت های خارجی می‌باشند در ردیف این بند قرار می گیرند.

6- چنانچه اندازه تابلو از استاندارد مقرر شهرداری تبعیت نکند و یا در محل مقرر نصب نشود (پشت بامها) عوارض سالانه هر متر مربع از تابلو معادل 2p محل نصب یا محل دفتر (هر کدام بیشتر باشد) تعلق می‌گیرد.

7- عوارض تابلوهای مشاغل خدمات (مطب پزشکان، دفاتر فنی، دفاتر وکلا، دفاتر خدماتی و...) از هر نوع و در هر شکل که ابعاد استاندارد را رعایت نکرده و در محل مناسبی نصب نشود به صورت سالانه بوده و با فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

p × مساحت تابلو = عوارض تابلوهای خدماتی

8- تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانک‌ها، مدارس غیر انتفاعی، کلینیک ها، بیمارستان های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر متر مربع (2p × مساحت تابلو) تعین می‌شود.

9- عوارض بالونها، بیلبردها، انواع سازه ها، دیوار نویسی و... به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

انواع تابلوها، بالن ها و غیره

میزان عوارض

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 20000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 7000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

تابلوهای شناسایی سر درب مغازه که بزرگتر از اندازه استاندارد باشد

طبق نظر کمیسیون مصوب شورای محترم اسلامی شهر مقرر گردیده به عرض دهنه مغازه باشد که تا دهنه 3 متر (ارتفاع تابلو 1 متر) و برای بیش از دهنه 3 متر (تا ارتفاع 4/1 متر) رایگان و مازاد بر آن عوارض اخذ شود.

10

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات داخلی

2p برای هر متر مربع

11

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات محصولات خارجی

4p برای هر متر مربع

p12

تبلیغات داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

13

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

14

بالن های تبلیغاتی (عرض خیابان)

برای هر روز 10p% عرض محل نصب قطر بالن

15

بالن های تبلیغاتی ایستاده

برای هر روز p قطر بالن

16

پلاکارد آویز (عمودی)

مبلغ 2000 ریال روزانه برای هر متر مربع

17

بالن هوایی

برای هر روز محل نصب p قطر بالن

18

سازه نمایش خودرو

روزانه هر سازه خودرو 250000 ریال

19

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

برای هر ماه p مساحت چادر

20

دیوار نویسی

یک برابر ارزش معاملاتی محل برای هر متر مربع به مدت یک سال

21

تبلیغات پوستر دیواری

نصب در محلهای مجاز برای هر قطعه اندازه A3 مبلغ 500 ریال و بزرگتر A3 800 ریال

22

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال برای هر روز

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال برای هر روز

خودروهای سبک

20000 ریال برای هر روز

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و یا محلهای مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجوه قابل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: تابلوهای تبلیغاتی غیر انتفاعی شامل مذهبی، ملی و انتخاباتی مشمول عوارض فوق نمی‌باشند.

تبصره 4: اماکنی که مورد استفاده کلینیک درمانی یا مطب قرار می گیرند مجاز به نصب تابلو، موضوع این ماده در محل مناسب همان ساختمان به منظور امکان رویت شهروندان می‌باشد.

ماده 34: عوارض تابلوها (سال 1389)

1- صاحبان واحدهای فعال می‌توانند جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد در سر درب محل فعالیت خود نصب نمایند که در این صورت مشمول عوارض نمی‌باشند.

2- تابلو استاندارد از نظر ابعاد، رنگ و نوع خط و مصالح توسط کمیسیون مرکب از نماینده اداره درآمدهای عمومی- زیبا سازی و نمایندگان مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تعیین می‌گردد.

3- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس خارجی تبلیغ شده است به مانند سامسونگ، نوکیا و... مبنای اخذ عوارض سالانه 4p برابر معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

4- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آن اجناس ایرانی و داخلی تبلیغ شده است به مانند گلرنگ، بارز و... مبنای اخذ عوارض سالانه 2p معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

5- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس تولید مشترک ایرانی و یک شرکت خارجی تبلیغ شده است مبنای اخذ عوارض سالانه 3p خواهد بود. به عنوان مثال لوازم الکتریکی با محصولات بهداشتی- روغنهای موتور و صنعتی و سایر محصولات که در داخل کشور و تحت لیسانس شرکت های خارجی می‌باشند در ردیف این بند قرار می گیرند.

6- چنانچه اندازه تابلو از استاندارد مقرر شهرداری تبعیت نکند و یا در محل مقرر نصب نشود (پشت بامها) عوارض سالانه هر متر مربع از تابلو معادل 2p محل نصب یا محل دفتر (هر کدام بیشتر باشد) تعلق می‌گیرد.

7- عوارض تابلوهای مشاغل خدمات (مطب پزشکان، دفاتر فنی، دفاتر وکلا، دفاتر خدماتی و...) از هر نوع و در هر شکل که ابعاد استاندارد را رعایت نکرده و در محل مناسبی نصب نشود به صورت سالانه بوده و با فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

p × مساحت تابلو = عوارض تابلوهای خدماتی

8- تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانک‌ها، مدارس غیر انتفاعی، کلینیک ها، بیمارستان های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر متر مربع (2p × مساحت تابلو) تعین می‌شود.

9- عوارض بالونها، بیلبردها، انواع سازه ها، دیوار نویسی و... به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

انواع تابلوها، بالن ها و غیره

میزان عوارض

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 20000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 7000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

تابلوهای شناسایی سر درب مغازه که بزرگتر از اندازه استاندارد باشد

طبق نظر کمیسیون مصوب شورای محترم اسلامی شهر مقرر گردیده به عرض دهنه مغازه باشد که تا دهنه 3 متر (ارتفاع تابلو 1 متر) و برای بیش از دهنه 3 متر (تا ارتفاع 4/1 متر) رایگان و مازاد بر آن عوارض اخذ شود.

10

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات داخلی

2p برای هر متر مربع

11

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات محصولات خارجی

4p برای هر متر مربع

p12

تبلیغات داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

13

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

14

بالن های تبلیغاتی (عرض خیابان)

برای هر روز 10p% عرض محل نصب قطر بالن

15

بالن های تبلیغاتی ایستاده

برای هر روز p قطر بالن

16

پلاکارد آویز (عمودی)

مبلغ 2000 ریال روزانه برای هر متر مربع

17

بالن هوایی

برای هر روز محل نصب p قطر بالن

18

سازه نمایش خودرو

روزانه هر سازه خودرو 250000 ریال

19

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

برای هر ماه p مساحت چادر

20

دیوار نویسی

یک برابر ارزش معاملاتی محل برای هر متر مربع به مدت یک سال

21

تبلیغات پوستر دیواری

نصب در محلهای مجاز برای هر قطعه اندازه A3 مبلغ 500 ریال و بزرگتر A3 800 ریال

22

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال برای هر روز

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال برای هر روز

خودروهای سبک

20000 ریال برای هر روز

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و یا محلهای مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجوه قابل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: تابلوهای تبلیغاتی غیر انتفاعی شامل مذهبی، ملی و انتخاباتی مشمول عوارض فوق نمی‌باشند.

تبصره 4: اماکنی که مورد استفاده کلینیک درمانی یا مطب قرار می گیرند مجاز به نصب تابلو، موضوع این ماده در محل مناسب همان ساختمان به منظور امکان رویت شهروندان می‌باشد.

تبصره 5: نصب تابلو بر روی نماها و ساختان‌هایی که دارای معماری ارزشمند و مورد تائید سازمان میراث فرهنگی است ممنوع می‌باشد.

ماده 34: عوارض تابلوها (سال 1390)

1- صاحبان واحدهای فعال می‌توانند جهت معرفی و یا راهنمایی عمومی تابلو استاندارد در سر درب محل فعالیت خود نصب نمایند که در این صورت مشمول عوارض نمی‌باشند.

2- تابلو استاندارد از نظر ابعاد، رنگ و نوع خط و مصالح توسط کمیسیون مرکب از نماینده اداره درآمدهای عمومی- زیبا سازی و نمایندگان مجمع امور صنفی و سازمان بازرگانی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تعیین می‌گردد.

3- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس خارجی تبلیغ شده است به مانند سامسونگ، نوکیا و... مبنای اخذ عوارض سالانه 4p برابر معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

4- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آن اجناس ایرانی و داخلی تبلیغ شده است به مانند گلرنگ، بارز و... مبنای اخذ عوارض سالانه 2p معاملاتی عرصه محل نصب برای هر متر مربع تابلو

5- تابلوهای سر درب مغازه هایی که در آنها اجناس تولید مشترک ایرانی و یک شرکت خارجی تبلیغ شده است مبنای اخذ عوارض سالانه 3p خواهد بود. به عنوان مثال لوازم الکتریکی با محصولات بهداشتی- روغنهای موتور و صنعتی و سایر محصولات که در داخل کشور و تحت لیسانس شرکت های خارجی می‌باشند در ردیف این بند قرار می گیرند.

6- چنانچه اندازه تابلو از استاندارد مقرر شهرداری تبعیت نکند و یا در محل مقرر نصب نشود (پشت بامها) عوارض سالانه هر متر مربع از تابلو معادل 2p محل نصب یا محل دفتر (هر کدام بیشتر باشد) تعلق می‌گیرد.

7- عوارض تابلوهای مشاغل خدمات (مطب پزشکان، دفاتر فنی، دفاتر وکلا، دفاتر خدماتی و...) از هر نوع و در هر شکل که ابعاد استاندارد را رعایت نکرده و در محل مناسبی نصب نشود به صورت سالانه بوده و با فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد.

p × مساحت تابلو = عوارض تابلوهای خدماتی

8- تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانک‌ها، مدارس غیر انتفاعی، کلینیک ها، بیمارستان های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر متر مربع (2p × مساحت تابلو) تعین می‌شود.

9- عوارض بالونها، بیلبردها، انواع سازه ها، دیوار نویسی و... به شرح جدول زیر می‌باشد.

ردیف

انواع تابلوها، بالن ها و غیره

میزان عوارض

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 20000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 7000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

تابلوهای شناسایی سر درب مغازه که بزرگتر از اندازه استاندارد باشد

طبق نظر کمیسیون مصوب شورای محترم اسلامی شهر مقرر گردیده به عرض دهنه مغازه باشد که تا دهنه 3 متر (ارتفاع تابلو 1 متر) و برای بیش از دهنه 3 متر (تا ارتفاع 4/1 متر) رایگان و مازاد بر آن عوارض اخذ شود.

10

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات داخلی

2p برای هر متر مربع

11

تابلوهای سر درب مغازه ها با تبلیغات محصولات خارجی

4p برای هر متر مربع

p12

تبلیغات داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

13

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت پانزده روز

14

بالن های تبلیغاتی (عرض خیابان)

برای هر روز 10p% عرض محل نصب قطر بالن

15

بالن های تبلیغاتی ایستاده

برای هر روز p قطر بالن

16

پلاکارد آویز (عمودی)

مبلغ 2000 ریال روزانه برای هر متر مربع

17

بالن هوایی

برای هر روز محل نصب p قطر بالن

18

سازه نمایش خودرو

روزانه هر سازه خودرو 250000 ریال

19

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

برای هر ماه p مساحت چادر

20

دیوار نویسی

یک برابر ارزش معاملاتی محل برای هر متر مربع به مدت یک سال

21

تبلیغات پوستر دیواری

نصب در محلهای مجاز برای هر قطعه اندازه A3 مبلغ 500 ریال و بزرگتر A3 800 ریال

22

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال برای هر روز

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال برای هر روز

خودروهای سبک

20000 ریال برای هر روز

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و یا محلهای مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجوه قابل محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3: تابلوهای تبلیغاتی غیر انتفاعی شامل مذهبی، ملی و انتخاباتی مشمول عوارض فوق نمی‌باشند.

تبصره 4: اماکنی که مورد استفاده کلینیک درمانی یا مطب قرار می گیرند مجاز به نصب تابلو، موضوع این ماده در محل مناسب همان ساختمان به منظور امکان رویت شهروندان می‌باشد.

تبصره 5: نصب تابلو بر روی نماها و ساختان‌هایی که دارای معماری ارزشمند و مورد تائید سازمان میراث فرهنگی است ممنوع می‌باشد.

ماده 34- عوارض تابلو (سال 1391)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

1- تابلوهای ترافیکی و انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمای مسیر و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب می‌شود.

2- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان های در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد 70×50 سانتی متر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مهندسین ناظر و مجری و منطقه شهرداری

3- تابلوهای هشدار دهنده در ساختمان های در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح، مشروط به عدم تبلیغ کالا و خدمات، بر اساس ضوابط اعلام شده

4- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد برابر اندازه و مساحت مصوب در ضوابط

5- تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیام های شادباش، تسلیت، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه

6- شیشه نویسی روی ویترین مغازه ها در صورتی که از 25 درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.

7- تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظیر تاسیسات برق، مخابرات، گاز

8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکت های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

9- تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری

10- تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیر دولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر دو متر مربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری

11- هتل ها و مهمانسراها برای تابلوها با رعایت آیین‌نامه معاف از عوارض خواهند بود.

12- تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با عرض دهنه مغازه ارتفاع تابلو یک متر و برای دهنه بیش از 3 متر تا ارتفاع 40/1 متر

به غیر از تابلوهای قید شده در بندهای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردهای موجود در ضوابط، مشمول عوارض خواهد بود.

ب) محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی

s × p × a

A= مساحت تابلو به متر مربع

P = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)

s = ضریب (برابر جدول)

جدول عوارض ضریب بر مبنای

ردیف

نوع تابلو

مدت نصب

1

مساحت تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها (مازاد بر بند 12 این ماده)

سالانه

2

2

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاها یا تبلیغ کالاهای تجاری ایرانی

سالانه

1

3

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری خارجی

سالانه

2

4

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب با تبلیغ اشتراکی کالاهای خارجی و داخلی

سالانه

5/1

5

مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض

سالانه

2

6

تابلوهای سر درب و پشت بام (موسسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت) تابلوهای سر درب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

سالانه

2

7

تبلوهای تجاری نصب شده در پمپ بنزین ها و پمپ گاز و سایر فضاهای روباز

سالانه

10

8

تابلوهای تجاری نصب شده در پشت بام ها

سالانه

4

9

تلویزیون نصب شده بر پشت بام با پیام تجاری

سالانه

60

10

تلویزیون نصب شده در معابر

سالانه

70

11

دیوار نویسی به شرط رعایت آیین‌نامه

سالانه

1

12

بالن های تبلیغاتی ایستاده بر حسب قطر بالن

روزانه

13

بالن های تبلیغاتی در عرض خیابان بر حسب قطر بالن × عرض گذر محل نصب

روزانه

14

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

روزانه

1

15

پوستر دیواری نصب در محل های مجاز برای هر قطعه اندازه A3= 500 ریال نصب در محل های مجاز برای هر قطعه بزرگتر از A3= 800 ریال

ماهانه

16

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال

خودروهای سبک

20000 ریال

جدول عوارض بر مبنای متر مربع و سایر

ردیف

نوع تابلو

مبلغ (ریال)

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 20000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 18000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 14000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 7000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

بنرها و پلاکاردهای

مبلغ 2000 ریال روزانه برای هر متر مربع

10

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 80000 ریال برای هر متر مربع به مدت 15 روز

11

سازه نمایش خودرو

هر سازه خودرو 250000 ریال

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و یا محلهای مسقف (بازارهای مسقف، پاساژها و...) نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می‌باشد.

ماده 34- عوارض تابلو (سال 1392)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

1- تابلوهای ترافیکی و انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمای مسیر و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب می‌شود.

2- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان های در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد 70×50 سانتی متر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مهندسین ناظر و مجری و منطقه شهرداری

3- تابلوهای هشدار دهنده در ساختمان های در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح، مشروط به عدم تبلیغ کالا و خدمات، بر اساس ضوابط اعلام شده

4- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتی متر

5- تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیام های شادباش، تسلیت، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه با ابعاد به طول 3 و عرض 1

6- شیشه نویسی روی ویترین مغازه ها در صورتی که از 25 درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.

7- تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظیر تاسیسات برق، مخابرات، گاز

8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکت های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

9- تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری

10- تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیر دولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر دو متر مربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری و نصب شده بر سر درب

11- هتل ها و مهمانسراها برای تابلوها با رعایت آیین‌نامه معاف از عوارض خواهند بود.

12- تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با عرض دهنه مغازه ارتفاع تابلو یک متر و برای دهنه بیش از 3 متر تا ارتفاع 40/1 متر

13- تابلوهای نصب شده بر سر درب کلینیک ها، آزمایشگاه ها و مجتمع های خدماتی و تجاری و امثالهم به عنوان راهنمای مراجعین

به غیر از تابلوهای قید شده در بندهای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردهای موجود در ضوابط، مشمول عوارض خواهد بود.

ب) محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی

s × p × a

A= مساحت تابلو به متر مربع

P = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)

s = ضریب (برابر جدول)

ردیف

نوع تابلو

مدت نصب

1

تابلوهای نصب شده بر رونما، دیوار جانبی

سالانه

2

2

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاها یا تبلیغ کالاهای تجاری ایرانی

سالانه

1

3

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری خارجی

سالانه

4

4

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب با تبلیغ اشتراکی کالاهای خارجی و داخلی

سالانه

3

5

مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 12 این ماده)

سالانه

2

6

تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت) بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

سالانه

تا اندازه 6 متر

4P

روزانه

بیش از 6 متر تا 15 متر

3500 ریال

روزانه

بیش از 15 متر تا 30 متر

7000 ریال

روزانه

بیش از 30 متر تا 60 متر

10000 ریال

سالانه

7

تبلوهای تجاری نصب شده در پمپ بنزین ها و پمپ گاز و سایر فضاهای روباز

سالانه

10

8

تلویزیون نصب شده بر پشت بام

سالانه

60

9

تلویزیون نصب شده در معابر

سالانه

70

10

تابلوهای روان یا LED

سالانه

20

11

بالن های تبلیغاتی ایستاده بر حسب قطر بالن

روزانه

12

بالن های تبلیغاتی در عرض خیابان بر حسب قطر بالن × عرض گذر محل نصب

روزانه

13

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی

روزانه

3

14

پوستر دیواری نصب در محل های مجاز برای هر قطعه اندازه A3= 500 ریال نصب در محل های مجاز برای هر قطعه بزرگتر از A3= 800 ریال

15

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال

خودروهای سبک

20000 ریال

جدول عوارض بر مبنای متر مربع و سایر

ردیف

نوع تابلو

مبلغ (ریال)

1

تابلو پیشانی پل (ویژه)

مبلغ 25000 ریال برای هر متر مربع در روز

2

تابلو پیشانی پل درجه یک

مبلغ 22000 ریال برای هر متر مربع در روز

3

تابلو بیلبورد درجه یک

مبلغ 22000 ریال برای هر متر مربع در روز

4

تابلو پیشانی پل درجه دو

مبلغ 16000 ریال برای هر متر مربع در روز

5

تابلو پیشانی پل درجه سه

مبلغ 12000 ریال برای هر متر مربع در روز

6

تابلو بیلبورد درجه دو

مبلغ 16000 ریال برای هر متر مربع در روز

7

تابلو بیلبورد درجه سه

مبلغ 12000 ریال برای هر متر مربع در روز

8

تابلو بیلبورد درجه چهار

مبلغ 10000 ریال برای هر متر مربع در روز

9

بنرها و پلاکاردها

مبلغ 8000 ریال روزانه برای هر متر مربع

10

سازه های جایگزین داربست

مبلغ 160000 ریال برای هر متر مربع به مدت 15 روز

11

سازه خودرو

هر سازه خودرو 300000 ریال

تبصره 1: تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی و یا محلهای مسقف (مانند بازارهای مسقف، پاساژها و...) دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات نصب گردد مشمول مفاد این ماده نیز می‌باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض (در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد.

تبصره 2: در تابلوهای چند وجهی مساحت کل وجه ها قابل محاسبه می‌باشد.

تبصره 3: طبق مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) تابلوهای تبلیغاتی تابلوهایی است که اشاره به کسب، خدمات یا تسهیلات و تاسیاساتی می کند که معرف کاربری های مجود در محل نصب آن نباشد و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود.

تبصره 4: بیلبورد یا آگهی نما به تابلوهایی اطلاق می‌شود که از فاصله دور قابل مشاهده می‌باشند و فضای مناسبی برای نصب آگهی را در اختیار دولت، صنعتگران و عرضه کنندگان کالا می گذارد و در اصل به هر فضای خارجی که امکان نصب آگهی در آن باشد اطلاق می‌شود.

تبصره 5: بنرهای ملی و مذهبی معاف از عوارض می‌باشد و با مناطق ده گانه باید هماهنگ شود.

ماده 34- عوارض تابلو (سال 1393)

به منظور ساماندهی و مناسب سازی نماهای شهری عوارض ذیل در خصوص تابلوهای سطح شهر با رعایت آیین‌نامه پیوست تعیین می‌گردد.

الف) تابلوهایی که نیاز به مجوز نداشته و معاف از عوارض می‌باشند:

1- تابلوهای ترافیکی و انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمای مسیر و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب می‌شود.

2- تابلوهای موقت شناسنامه ساختمان های در حال احداث بر اساس ضوابط اعلام شده در ابعاد 70×50 سانتی متر به صورت زرد رنگ حاوی مشخصات ملک، مالک، مهندسین ناظر و مجری و منطقه شهرداری

3- تابلوهای هشدار دهنده در ساختمان های در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح، مشروط به عدم تبلیغ کالا و خدمات، بر اساس ضوابط اعلام شده

4- تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد به طول 70 و عرض 50 سانتی متر به شرط نصب در سر درب ورودی یا تابلو اعلانات

5- تابلوهای پارچه ای موقت حاوی پیام های شادباش، تسلیت، اجاره و فروش ابنیه و املاک به تعداد یک عدد واقع در هر ملک حداکثر به مدت یک ماه با ابعاد به طول 3 و عرض 1

6- شیشه نویسی روی ویترین مغازه ها در صورتی که از 25 درصد سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید.

7- تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظیر تاسیسات برق، مخابرات، گاز

8- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی و نظامی

9- تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری و نصب در سر درب

10- تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات و مطبوعات، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیر دولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر دو متر مربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبلیغ کالاهای تجاری و نصب شده در سر درب

11- هتل ها و مهمانسراها برای تابلوها با رعایت آیین‌نامه معاف از عوارض خواهند بود.

12- تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با عرض دهنه مغازه 3 متر طول و عرض 1 متر

13- تابلوهای نصب شده بر سر درب کلینیک ها، آزمایشگاه ها و مجتمع های خدماتی و تجاری و امثالهم به عنوان راهنمای مراجعین به غیر از تابلوهای قید شده در بندهای بالا و یا در صورت عدم رعایت استانداردهای موجود در ضوابط، مشمول عوارض خواهد بود.

14- شرکت های دولتی، شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه در ابعاد به طول 3 و عرض 1

15- تابلوهای روان یا LED به ابعاد 1×5/0

ب) محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی

s × p × a

A= مساحت تابلو به متر مربع

P = ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو (برابر دفترچه دارایی)

s = ضریب (برابر جدول)

ردیف

نوع تابلو

مدت نصب

1

تابلوهای نصب شده بر رونما

سالانه

2

1-1

دیوار جانبی

سالانه

2

2

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاها یا تبلیغ کالاهای تجاری ایرانی

سالانه

1

3

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری خارجی

سالانه

4

4

تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب با تبلیغ اشتراکی کالاهای خارجی و داخلی

سالانه

3

5

مازاد مساحت تابلوهای معاف از عوارض (مازاد بر بند 14 و 12 این ماده)

سالانه

2

6

تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت) بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

سالانه

تا اندازه 6 متر مربع

4P

روزانه

از 1 متر مربع تا 15 متر مربع

3500 ریال

روزانه

از 1 متر مربع تا 30 متر مربع

7000 ریال

روزانه

از 1 متر مربع تا 60 متر مربع

10000 ریال

سالانه

....

7

تبلوهای تجاری نصب شده در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

سالانه

10

8

تلویزیون نصب شده بر پشت بام، رونما، دیوار جانبی، حیاط و محوطه داخلی با پیام تجاری

سالانه

60

9

تلویزیون نصب شده در معابر عمومی سطح شهر

سالانه

70

10

تابلوهای روان یا LED

سالانه

20

11

بالن های تبلیغاتی ایستاده بر حسب قطر بالن

روزانه

12

بالن های تبلیغاتی در عرض خیابان بر حسب قطر بالن × عرض گذر محل نصب

روزانه

13

چادر نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی با حداکثر ابعاد 4×3

روزانه

4

14

پوستر دیواری نصب در محل های مجاز برای هر قطعه اندازه A3= 500 ریال نصب در محل های مجاز برای هر قطعه بزرگتر از A3= 800 ریال

روزانه

....

15

تبلیغات روی خودرو

خودروهای سنگین

50000 ریال

....

....

خودروهای نیمه سنگین

30000 ریال

.....

.....

خودروهای سبک

20000 ریال

16

تبلیغات روی کیوسک و ایستگاه های اتوبوس و تاکسی

سالانه

10

17

حروف منصوب در نما بدون چهارچوب با لحاظ ارتفاع بلندترین حرف در طول کل حروف

.........

1

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وکیل شاکی گفته کمیسیون ماده 77 بابت عوارض نصب تابلو سالهای 88 لغایت 93 بانک را به مبلغ /200/647/516/1 ریال محکوم نموده در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چندین رای مصوبات شورای اسلامی شهرها را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته و این اقدام شهرداری موجب تضییع حق اعلام و از حساب بانک برداشت می‌نماید که بانک تقاضای ابطال مصوبه را خواسته که هیات عمومی مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض از 11/3/95 را طی دادنامه شماره 169 الی 18 ابطال می‌نماید ولی با توجه به اینکه ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات تعیین کرده مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض تابلو سر درب بانک‌ها را که قبل از تاریخ صدور رای هیات عمومی را شامل نمی شود و شهرداری از استرداد مبالغ اخذ شده از بانک تجارت استنکاف می‌نماید لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مبنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات شامل عوارض تابلو، پسماند و... از تاریخ تصویب سالهای 87 الی 93 در خصوص عوارض محلی و به تبع آن ابطال از تاریخ صدور رای کمیسیون ماده 77 را خواسته است. (و بعداً طی لایحه ای به شماره 2241-7 مورخ 4/3/1400 صرفاً و در مقام رفع نقض و تنجیز خواسته ابطال عوارض تابلو از سالهای 87 الی 93 مقرر در ماده 34 تعرفه عوارض محلی را درخواست کرده است.)

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر علیرغم ابلاغ مراتب در 26/12/99 پاسخی ارسال نکرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308 - 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 34 تعرفه سال های 87 الی 93 تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شوراهای اسلامی شهر تبریز به استثناء بندهای 5 و 6 جدول قسمت (ب) تعرفه سال 92 و تبصره 1 تعرفه سال های 87 الی 93 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها