اعاده دادرسی به جهت به دست آمدن گواه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعاده دادرسی به استناد یک گواه جدید پذیرفته نیست. زیرا اعاده دادرسی یک روش فوق العاده و استثنایی اعتراض به آراء است و نمی تواند سند و مدارک مکتوم را به گواه نیز تسری داد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی ز.پ. با وکالت آقای د. س.ن. به طرفیت آقای م. ق. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره --- در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- و الغاء دادنامه معترض عنه و تاخیر اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات دادرسی وارده به شرح متن دادخواست دادگاه با توجه به دلایل و منضمات پیوست دادخواست،درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق و بندهای ذیل ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 از قانون مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - آرش شیخ کاظمها

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای علی ز.پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/10/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره --- همان دادگاه صادرگردیده دادگاه نظر به اینکه وکیل تجدیدنظر خواه در مرحله نخستین دلیل مستند درخواست اعاده دادرسی را گواهی گواهان و جهت آن را بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته و نظر به اینکه اعاده دادرسی ازطرق فوق العاده واستثنائی می‌باشدکه نمی تواند سند و مدرک مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 از قانون مذکوررا توسعه به گواه نیز داده و سند ومدرک با گواه هریک تعریف قانونی خاص وشرایط خودرا در مواد 1286 و 1313 قانون مدنی داشته لهذا گواه را نمی توان دلیل مکتوم تلقی و محسوب نمود بنابرمراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایرادو اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار می‌نماید رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

منبع
برچسب‌ها