ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است.

رای دادگاه بدوی

در مورد اتهام آقایان 1 - ع. ب. دایر بر جعل اسناد هویتی و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب و ارائه اسناد جعلی به... و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل کد ملی 2 - م. الف. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری 3 - ه. ب. دایر بر افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به... و استفاده از اسناد جعلی و شرکت در کلاهبرداری 4 - م. ق دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 5 - م. ب. دایر بر جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت در کلاهبرداری از طریق افتتاح حساب با ارائه اسناد مجعول به...و اخذ دسته چک با استفاده از اعلام مشخصات غیر واقعی از طریق جعل شماره ملی و کلاهبرداری 6 - ش. ر. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع بدین توضیح که آقای ش. ر. به شرح اظهارات منعکس در صفحه 29 پرونده بیان نموده که از سال 89 و 90 از اقای م. ب. مبلغ 250/000/000 تومان و از آقای ع. ب. 110/000/000 تومان بابت فروش لوازم برقی طلبکار هستم که نهایتا به لحاظ حقوقی بودن موضوع شکایت نامبرده منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است آقای م. ک. به شرح مندرجات صفحه 53 پرونده بیان داشته که از آقای م. ب. به علت اینکه مبلغ 250/000/000 ریال کلاهبرداری نموده شکایت دارد زیرا از وی کابل خریداری نموده است و مبلغ آن را طی دو فقره چک به بنده پرداخت نموده در حالی که چک ها متعلق به شخص دیگری بوده و بی اعتبار است و شماره چک ها... مورخ 92/10/25 و... مورخ 92/9/30 هر کدام بمبلغ 12/500/000 تومان بوده است که صاحب آن آقای ع. ب. است خانم ف. ح به وکالت ازآقایان س. ع.خ. و م.ر. ق. و ش. م. به موجب اوراق مندرج در صفحات 62 و 63 پرونده تقاضای تعقیب کیفری آقای ع.ب. مبنی بر صدور چک های...- 93/4/24 و... مورخ 93/5/25 عهده... رانموده است و کل مطالبات موکلین وی 24/000/000 تومان است آقای م. الف. در دفاع از اتهام انتسابی بیان داشته که بنده هیچ گونه اطلاعی از تغییر کد ملی متهمان نداشته و اگر جعلی رخ داده خود اشخاص انجام داده اند و این اشخاص حسابهای خوبی دارند و هیچ گونه چک برگشتی نداشتند با این افراد همکاری کردیم و اینکه شماره ملی خود را تغییر دادند و به این شعبه دادند اصلا به هیچ عنوان بنده اطلاعی ندارم (صفحه 73 پرونده)و کلیه مدارک را آقای ع.ب. تحویل داده اند و کد ملی وارد سیستم شده از روی کپی مدارک می‌باشد آقای س. ر. الف. نیز به موجب شکوائیه صفحه 76 بیان داشته که اموال وی را به میزان 175/000/000 تومان برده اند چون کالا و اجناس و سیم و کابل را به وی فروخته است آقای ح. الف. به شرح 105 پرونده اعلان داشته که آقای ع.ب. از وی سیم و کابل به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموه است و در قبال آن چک هایی را به وی تحویل داده است که با عدم برگشت مواجه شده است آقای ع. ع. بیان داشته آقای ع. ب. وسایل الکترونیکی به ارزش 80/000/000 تومان خریداری نموده است و در قبال آن چک هایی را دریافت نموده است آقای م. ش. به شرح صفحه 130 و 192 پرونده بیان نموده که آقای ع.ب. مبلغ 31/550/000 تومان از وی جنس خریداری نموده است آقای م. د. به شرح صفحه 190 بیان داشته که آقای ع.ب. اجناس و کالاهای برقی به ارزش 145/500/000 تومان خریداری نموده است آقای الف. الف. بیان داشته که آقای ع. ب. اجناس به ارزش 270/000/000 تومان را خریداری نموده است که مبلغ 40/000/000 تومان از اجناس را خودم پس گرفتم آقای ع. ب. به شرح مندرجات صفحه 354 پرونده در دفاع از اتهامات انتسابی بیان داشته من برای آقای الف. فکس فرستادم کپی مدارک اصلی خودم را و این آقای الف. کپی کارت ملی من رو جعل کرده است و به من گفته که کلیه چک های قبل را رفع اثر کرده است و کدملی من... می‌باشد و آقای الف. کد ملی من را جعل کرده است و من متولد... هستم و چرا کد ملی... را به نام من زده که این را به خودش هم گفتم که گفت فوقش من را جریمه می کنند و آقای الف. برای اشخاص دیگر هم حساب باز کرده و مبلغ زیادی پول گرفته است و من پول به کارت... و... آقای الف. می ریختم و او هم دسته چک را با اتوبوس در ترمینال به ما تحویل می داد و برای هرکسی که حساب باز کرده کلی پول گرفته است مندرجات اوراق صفحه 381 پرونده حکایت از آن دارد که آقای م. د. رضایت قطعی خود را به موجب نامه شماره 4834 مورخ 93/7/1 دفتر خانه 1372 تهران نسبت به آقای ع. و ه. ب. اعلان داشته است آقای م. ش. نیز رضایت خود را نسبت به دو فقره چک شماره...و... نسبت به آقای ع. ب. اعلان نموده است آقای ش. ر. در دفاع به شرح صفحه 386 پرونده بیان داشته که از آقایان ب. جنس خریداری نموده است و از اعمال آنان هیچ اطلاعی نداشته است آقای الف. م. نیز به شرح اظهارات منعکس صورتجلسه مورخ 93/8/20 اعلان داشته در قبال فروش جنس از آقای م. ب. دو فقره چک به ارزش 37/350/000 ریال دریافت نموده که با عدم پرداخت و مسدودی حساب مواجه شده است الف. م. به شرح مندرجات صفحه 566 پرونده رضایت قطعی خود رانسبت به آقای م. ب. اعلان داشته است.گزارش شماره 10/1570/11/3032 مورخ 93/6/30 مدیریت شعبه... حکایت و دلالت بر سهل انگاری در تکمیل مدارک افتتاح حساب مشتریان و عدم ابطال تمبرهای الصاق شده بر روی مدارک مورد نظرو فرم های افتتاح حساب آقایان م. ب. و ه. ب. فاقد عنوان شغلی بوده است و در مورد حساب آقای ع. ب. نیز فرم افتتاح حساب وی در محل دفتر خدمات بانکی شهری با کد... با مسئولیت آقای م. الف. دارد نظر به اینکه اولا حسب اظهارات آقای ع. ب. مبنی بر اینکه وجوهی را به آقای م. الف. پرداخت می نموده و مدارک و کپی شناسنامه و سایر مدارک مورد نیاز را برای نامبرده ارسال داشته و پس از انجام استعلام های لازم دسته چک ها را از طریق اتوبوس دریافت می نموده که مودای مطالب فوق وگزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر آن دارد که نامبرده با عملیات دستکاری در مندرجات اوراق هویتی مبادرت به افتتاح حساب و اخذ دسته چک و نهایتا صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد نموده که مبنای تمامی چک های اصداری بر اساس ارائه اسناد و اطلاعات غیر واقعی است و از این طریق اموال شکات را تحصیل و برده است و مودای گواهی گواهان و گزارش اداره تشخیص هویت دلالت بر انجام اعمال فوق الاشاره و صدور چک هایی که بعضا از حساب مسدود بوده و با امضا موجود در کارتکس بانک مطابق ندارد صورت گرفته است ثانیا پاسخ استعلام های مثبت واصله از طریق سیستم بانکی آقای م. الف. را از اثبات بزه های انتسابی مبرا می‌نماید و نامبرده در تمامی مراحل تحقیقات منکر هر گونه اقدام یا تغییری در شماره های ملی شده است و بنا به جهات فوق، ادله و گزارش تخلفات موجود، کفایت اثبات تحقق بزه های انتسابی را نسبت به وی نمی‌نماید لکن به لحاظ انجام تخلفات نامبرده که مبنای آن دفتر خدمات بانکی با کد... می‌باشد، ضرورت دارد موضوع بقاءیا لغو مجوز دفتر مزبور توسط مقامات ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرد ثالثا سایر متهمان مراوده مالی با شکات نداشته اند و بعضا نیز خریدار جنس از متهمان بوده اند که در عملیات مادی بزه های انتسابی به آقای ع. ب. نقش نداشته اند و تمامی خرید های لوازم برقی و بردن اموال توسط آقای ع. ب. صورت گرفته است لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به استناد مواد 523 - 532 - 533 و 534 و 535 و 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل 37 ام قانون اساسی و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 23 و 32 قانون اخیر مصوب 1392 ضمن صدور حکم تبرئه تمامی متهمان به استثنای آقای ع.ب. ،نامبرده (آقای ع.ب.)به لحاظ جعل اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و به جهت بزه کلاهبرداری با ملاحظه تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ اخذ رضایت دو نفر از شکات خصوصی به تحمل 4 سال حبس تعزیری و رد مبلغ 230/000/000 تومان در حق آقای الف. الف. (با وصف دریافت مبلغ 40/000/000 تومان) و رد مبلغ 25/000/000 تومان در حق آقای م. ش. بابت الباقی چک های در اختیار وی و مبلغ 157/600/000 ریال در حق آقای ش. م. و مبلغ 85/000/000 ریال در حق آقای س. ع. و مبلغ 108/000/000 ریال در حق آقای م.ر. ق. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای ع. ع. و مبلغ 250/000/000 ریال در حق آقای م. ک. و 175/000/000 تومان در حق آقای س. ر. الف. و مبلغ 80/000/000 تومان در حق آقای م. الف. و پرداخت بالاترین وجه برده شده به میزان 270/000/000 تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید با توجه به رضایت آقایان م. د. و الف. م. در مورد رد مال دادگاه با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد ( 4 سال حبس و پرداخت 270/000/000 تومان جزای نقدی و رد مال ها) قابل اجرا است و دادگاه در راستای بند چ ماده 23 و ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آقای ع. ب. را از داشتن دسته چک و سایر اسناد تجاری منع می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد. نسخه ای از رای مزبور جهت بررسی تخلفات دفتر خدمات بانکی شهری با کد... و تصمیم در مورد بقاءیا لغو مجوز فعالیت دفتر پیش گفته یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر به مدیریت...ارسال می‌شود.

رئیس شعبه --- کیفری 2 تهران - داود ابراهیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره --- - 950 مورخ 95/3/15 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران آقای ع.ب. به اتهام جعل در اسناد هویتی به تحمل سه سال حبس و بابت استفاده از اسناد جعلی به تحمل سه سال حبس و بابت کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل 270/000/000 ریال درحق دولت محکوم می‌گردد و آقای م. ب. و ه. ب. و م. الف. و م. ق و ش. ر. از اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و شرکت و معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع تبرئه میشوند آقای ع.ب. از حیث محکومیت و آقایان الف. الف. و م. ک. و م. د. نسبت به برائت متهمان دیگر تقاضای تجدیدنظرنموده‌اند دادگاه با عنایت به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخوهانها و سایر محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه آقای ع.ب. دلایلی که موجبات برائت وی را فراهم آورد ارائه نگردید تجدیدنظر خواهی نامبرده مردود اعلام می‌گردد امّا ازآنجا که اتهام استفاده از سند مجعول به عنوان یکی از عناصر مادی تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری (عمل متقلبانه) تلقی می‌گردد و مجازات مستقل از جرم کلاهبرداری ندارد مستندا به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری با حذف مجازات سه سال حبس بابت بزه استفاده از اسناد مجعول دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به وی تایید می‌گردد از آنجا که آقای م. ب. در انجام ارکان بزه استفاده از اسناد جعلی نسبت به آقای الف. و ک. و د. مباشرت داشته اند و قرائن و دلایل موجوده حاکی از توجه اتهام انتسابی در خصوص وی می‌باشد فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را به استناد بند پ از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض نموده و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات اسلامی مصوب 1370 ) نامبرده را به جهت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول به تحمل 6 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می‌نماید راجع به اتهام جعل و مشارکت در کلاهبرداری متهم مذکور و سایر متهمان دیگر دلیلی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد ارائه نگردید و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت موازین قانونی صادر گردید و به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص تایید می‌گردد در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ش. ر. نسبت به دادنامه صدرالذکرنظر به اینکه حکمی بر علیه وی صادر نشده است تا محکومیت تلقی و قابل اعتراض باشد فلذا درخواست وی مطابق با جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری ندارد و مردود اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - محسن ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به درخواست آقای م. ک. و گزارش دفتر دادگاه و یا بررسی رای دست نویس و دادنامه اصلی ملاحظه می‌گردد: اولا در دادنامه --- - 96/5/29 در سطر سوم بر خلاف رای اصلی دست نویس به هنگام تایپ مبلغ دویست وهفتاد میلیون تومان سهوا 270/000/000 میلیون ریال نوشته شده است ثانیا در سطر 17 دادنامه یادشده 16 ماه حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام علیرغم اینکه در نسخه اصلی اصلاح شده است در نسخ ارسالی طرفین دعوی به لحاظ سهو تایپی 6 ماه حبس تعزیری و لفظ اتهام قید شده و ارسال گردیده است و اصلاح نشده است فلدا با احراز وقوع سهو تایپی در سطر سوم دادنامه مذکور الذکر مستندا به ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ 270/000/000 تومان صحیح است و در سطر 17 دادنامه شانزده ماه ( 16 )حبس تعزیری و در سطر 18 لفظ اتهام صحیح است که بدینوسیله تصحیح نموده و اعلام میگردد رای اصلی توام بارای اصلاحی فعلی قابلیت اجرا و اقدام دارد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - محسن ولایی

منبع
برچسب‌ها