مرجع صالح رسیدگی به درخواست محکوم له موضوع تامین محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/13
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

مرجع صالح رسیدگی به درخواست محکوم له موضوع تامین محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله

پرسش

در صورتی که شخص محکوم علیه با توثیق وثیقه و معرفی کفیل از مرخصی استفاده نموده و پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی ننموده است. شخص محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست تأمین محکومٌ به از محل وثیقه یا وجه الکفاله دارد. مشخصاً مرجع صالح به رسیدگی به درخواست محکوم له کدام است؟ اجرای احکام مدنی - دادگاه صادر کننده و یا دادیار اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان؟

نظر هیئت عالی

نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آستارا استان گیلان، موجه و مورد تایید است. همچنین اضافه می‌نماید؛ با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21\2\1389، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی
کیفری 1392 با الحاقات و اصطلاحات بعدی است. بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 230،229 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی محکوم علیه (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به هزینه های اجرایی از محل ان اقدام گردد، همچنین با توجه به مراتب فوق اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیر الذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی گردیده اند، با فرض فراهم شدن اقتضای آن (حضور طوعاً محکوم علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان پذیر است.(ضمناً تصویر نظریه مشورتی شماره 2822\97\7 مورخ 23\10\1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه،پیوست گردید).

نظر اکثریت

مرجع صالح، قاضی ناظر زندان می‌باشد زیرا حسب مقررات قانونی اعطای مرخصی به زندانیان از وظایف و اختیارات قاضی ناظر زندان بوده که بالتبع اخذ تأمین جهت اعطای مرخصی نیز با مقام مذکور می‌باشد بنابراین توقیف و فروش وجه الوثاقه و پرداخت محکومٌ به از محل تأمین مأخوذه بر عهده قاضی ناظر زندان می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه اخذ تأمین جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه، حسب مورد با واحد اجرای مدنی، کیفری و اجرای احکام شورای حل اختلاف می‌باشد بنابراین در صورت غیبت زندانی، حسب مورد مرجع صادر کننده قرار و اخذ کننده تأمین، صلاحیت تأمین محکومٌ به از محل اجرای تأمین مأخوذه را دارد.

منبع
برچسب‌ها