نظریه مشورتی شماره 7/1401/1234 مورخ 1401/11/24

تاریخ نظریه: 1401/11/24
شماره نظریه: 7/1401/1234
شماره پرونده: 1401-168-1234 ک

استعلام:

در خصوص ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی نسبت به کنترل حساب‌های بانکی افراد، آیا شامل پرینت آفلاین گردش مالی حساب افراد و بررسی جزئیات آنها شامل استعلام هویت صاحبان حساب مبدا و مقصد و شناسایی حساب‌های مرتبط و نحوه هزینه‌کرد مبالغ و... هم می‌شود یا با توجه به ظهور کلمه «کنترل» صرفاً شامل بررسی آنلاین حساب افراد و جزئیات مربوطه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- کنترل حساب بانکی شاکی به درخواست وی برای ردیابی برداشت های غیرمجاز از آن، به دستور بازپرس، نیاز به تحصیل اجازه رئیس حوزه قضایی ندارد؛ لیکن کنترل حساب‌های بانکی اشخاصی که در مظان اتهام هستند، طبق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی است.
ب- منظور از کنترل گردش حساب بانکی، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن‌ها و شخص یا اشخاص واریز‌کننده وجه به حساب یا برداشت‌کننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است. بر خط بودن یا نبودن این اقدام موثر در مقام نیست.

منبع