رای شماره 221 مورخ 1382/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه: 221

تاریخ: 1382/06/16

کلاسه پرونده: 8200483

شاکی: رئیس و مستشار شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8؍81؍1510 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه 8 تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در خصوص تقاضای آقای سیدمجتبی سیدی مبنی بر اعمال تبصره یک ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ 20؍2؍1382 صادره از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری موضوع پرونده کلاسه ت8؍81؍1510 که به موجب دادنامه مزبور، قرار رد تجدیدنظر خواهی متقاضی به لحاظ مضی مهلت 20 روزه مقرر در قانون صادر و اعلام گردیده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه با ارائه گواهی شماره 1393 مورخ 12؍12؍1381 صادره از مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی مدعی شده است که از تاریخ 7؍9؍1381 تا 10؍12؍1381 در بیمارستان روانی رازی بستری بوده و امکان اعتراض و تجدیدنظر خواهی از دادنامه شماره 1393 مورخ 18؍7؍1381 صادره از شعبه 19 دیوان عدالت اداری را نداشته و پس از مرخصی از بیمارستان بلافاصله به این امر اقدام نموده است، اکنون چون با توجه به مراتب و مدارک ارائه شده، احتمال تضییع حقوق شاکی می‌رود، لذا با ارسال پرونده‌ها استدعا دارد، در صورت مصلحت مقرر فرمایند، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح تا در صورت قبول اعتراض شاکی و تصویب هیات عمومی مبنی بر ضرورت اعمال تبصره، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه مورد نظر ارجاع گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه بدوی در تاریخ 27؍8؍1381 ابلاغ شده و شاکی در تاریخ 12؍12؍1381 خارج از مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده و ادعای او در خصوص عدم تمکن به تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی به لحاظ بیماری و بستری بودن در بیمارستان از تاریخ 7؍9؍1381 لغایت 10؍12؍1381 محرز و نافی امکان وی در تقدیم دادخواست در مهلت قانونی نبوده است. بنابراین به لحاظ عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری موردی بر طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ 20؍2؍1382 شعبه 8 تجدیدنظر در هیات عمومی دیوان نسبت به موضوع وجود ندارد.

منبع