ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور

1 - وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌ توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2 - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پیش‌ بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
3 - آئین نامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.