عدم توجه به نظریه ی کارشناسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم توجه به نظریه ی کارشناسی موجب عدم تناسب مجازات و از جهات تجویز اعاده دادرسی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی.. برابر دادنامه شماره --- - 1392/12/21 به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به منجر به قتل غیرعمدی مرحوم ب.م. با وصف نداشتن گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت آقای ک.م. را به پرداخت دیه یک مرد مسلمان در حق اولیای‌ دم، بابت جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکومٌ‌علیه، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان برابر دادنامه شماره --- - 1392/03/31 با تقلیل حبس به 26 ماه دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. وی طی لایحه تقدیمی در مقام درخواست اعاده دادرسی توضیح داده است این‌ جانب راکب موتورسیکلت به همراه دوستم متوفی از بالائی به سمت پآیین در حال حرکت بودیم مینی‌بوس نیز به سمت بالا در حال حرکت بود مسیر پیچ تندی می‌باشد که در آن لحظه مینی‌بوس با وجود داشتن شانه خالی در سمت راست به مسیر این‌جانب منحرف‌شده و باعث تصادف گردید. در این تصادف این‌جانب و متوفی مصدوم شدیم. در پرونده اصلا معلوم نگردیده راننده مینی‌بوس م.الف. چگونه تبرئه گردیده، لازم به ذکر می‌باشد که در پرونده این‌جانب اعمال ‌نفوذ گردیده است. هیات کارشناسی 9 نفره استان در این رابطه اظهارنظر نموده‌اند. این‌جانب و راننده مینی‌بوس را 50 % در صد مقصر حادثه اعلام کرده‌اند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر به آن توجهی نکرده است. یک‌ دست بنده نیز از کار افتاده و نیاز به درمان دارد. به استناد ماده 272 و بندهای 4 و 6 همان قانون تقاضای اعاده دادرسی مورد استدعاست. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی دادنامه شماره --- - 1392/03/31 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/31 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان، نظر به اینکه متقاضی نظریه هیات نه( 9 ) کارشناسان وسایل نقلیه موتوری زمینی را ضمیمه درخواست نموده است که حاکی از 50 % در صد مقصر بودن وی و 50 % درصد راننده مینی‌بوس در حادثه تصادف بوده است و این نظریه با واقعیت موجود و کروکی تنظیمی و اوضاع ‌و احوال قضیه مطابقت داشته که مورد توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و راننده موتورسیکلت را مقصر صد در صد حادثه اعلام داشته، مبتنی بر اشتباه است. بنابراین به لحاظ متناسب نبودن مجازات با بزه انتسابی تقاضایش درخور توجه و پذیرش بوده ضمن انطباق آن با بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد پرونده به شعبه محترم هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی - سید صالح سجادی

منبع
برچسب‌ها