مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد، با توجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و در صورتی که توافق جدیدی نیز فی‌مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد، خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی

آقای ع.الف. به طرف آقای ق.الف. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت (عدم حضور جهت تنظیم سند) روزانه به مبلغ / 2/000/000 ریال از تاریخ 1392/01/31 لغایت زمان اجرای حکم علی‌الحساب مقوم به مبلغ / 330/000/000 ریال و نیز انتقال رسمی سند ششدانگ آپارتمان واقع درپلاک ثبتی... فرعی از.. اصلی بخش --- تهران به مساحت 6 مترمربع به انضمام انباری و پارکینگ مربوط موضوع مبایعه‌نامه شماره....- 1391/10/21 مقوم به / 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، اولا در خصوص مطالبه خسارات چون روز معهود که در قرارداد به آن اشاره شده مواجه با تعطیلی بوده است و ضمانت اجرای عدم حضور برای آن تاریخ مقرر گردیده و در نهایت مشخص شده آن روز تعطیل رسمی است لذا نمی‌توان از خوانده مطالبه خسارت نمود. چون تکلیف ایشان صرفا ناظر به روزی بوده که عملا امکان انجام تعهد در آن وجود نداشته است و بعد از آن هم توافقی صورت نگرفته است لذا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا در خصوص سایر تعهدات به این شرح که در پایان دادخواست اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی نیز مورد مطالبه قرارگرفته است نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قرارداد استنادی و عدم انکار آن توسط خوانده لذا دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 338 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی و انتقال سند مبیع طبق قرارداد ضمن پرداخت خسارات دادرسی به خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه ع.الف. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1392/01/31 لغایت زمان اجرای حکم اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیراکه زمانی خواهان استحقاق دریافت خسارت قراردادی را داشته که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و طرف دیگر به رغم تعیین موعد در زمان معهود به تعهدات خود عمل ننموده باشد این در حالیست که در مانحن‌فیه روز مورد توافق متعاملین قرارداد مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده که عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده است و توافق جدیدی نیز فی‌مابین آنان در جهت مراجعه به دفترخانه در انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نپذیرفته است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاریکریمی

منبع
برچسب‌ها