نظریه مشورتی شماره 7/1401/757 مورخ 1401/09/28

تاریخ نظریه: 1401/09/28
شماره نظریه: 7/1401/757
شماره پرونده: 1401-168-757 ک

استعلام:

چنانچه شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در دادسرا و یا دادگاه اعلام گذشت کند آیا حق تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه یا اعتراض به قرار دادسرا را دارد یا سمت ایشان در پرونده منتفی شده و حق اعتراض وی ساقط می‌شود؟ در صورتی که حق اعتراض ندارد، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض یا تجدید نظرخواهی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شاکی، بزه‌دیده‌ای است که تعقیب مرتکب جرم را درخواست می‌کند؛ لذا هرچند که در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفری ادامه می‌یابد، ولی سمت شاکی زایل می‌شود. بنابراین حق اعتراض نسبت به قرار دادسرا یا تجدید نظرخواهی نسبت به رأی دادگاه را ندارد و در صورت اعتراض، با استناد به ملاک مواد 432، 440 و 441 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد اعتراض یا تجدید نظرخواهی صادر می‌شود.

منبع