رای شماره 707 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/98/ 2808 شماره دادنامه: 9909970906010707 تاریخ: 28/4/99

شاکی: آقای عبدالحسین مسافر خسروشاهی فرزند اسماعیل

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 24-5-1 ماده 24 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری برای سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز به خواسته ابطال بند 24-5-1 ماده 24 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری برای سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

24-5-1: اعیانی های تجاری و خدماتی صرفاً مشمول عوارض مربوط بوده و در صورتی که با تشخیص شهرداری عرصه باقیمانده بیشتر از اعیانی بوده و در عرصه باقیمانده تغییر نوع استفاده صورت نگرفته باشد عوارض نوع استفاده عرصه اخذ نخواهد شد و در غیر این صورت مشمول این عوارض خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره 25 ماده 100 قانون شهرداری بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرداری و معماری ایران و آراء هیات عمومی به شماره های 189-17/2/98 و 188- 17/2/98 و 156 -10/2/98 می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور،‌ رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 4017-5/ش/ت مورخ 6/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مصوبه مورد نظر در راستای بند 16 ماده 71 قانون شوراها وضع گردیده و تقاضای رد شکایت می‌گردد. ضمناً آرای هیات تخصصی به شماره های 350-27/12/96 و 284 الی 282- 24/2/98 برتایید مصوبات مشابه اصدار یافته است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل،‌ پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387،‌ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد،‌ با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین بند 25-5-1 ماده 24 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری -رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها