نظریه مشورتی شماره 7/92/1890 مورخ 1392/09/30

تاریخ نظریه: 1392/09/30
شماره نظریه: 7/92/1890
شماره پرونده: 92-9/16-1437

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به منطوق و مفاد ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تکلیف مقنن در رعایت مدت یک ماه به ثبت واقعه رجوع صرفاً منصرف به رجوع زوج به زوجه است و قید یک ماه به عبارت نزدیک خود که رجوع میباشد، مقید است و ربطی به سایر موارد صدر ماده مرقوم از قبیل ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح ندارد؛ زیرا با عبارت «یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خوداری کند» معطوف به واقعه رجوع است؛ بنابراین، الزام ثبت تا یک ماه به سایر موارد مذکور تسری ندارد.

منبع