رای شماره 2 مورخ 1400/01/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803138

شماره دادنامه: 140009970906010002

تاریخ: 15/1/1400

شاکی: آقای محسن نیکخواه راوری فرزند محمد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3، 13 و 18 از تعرفه شماره (2-13) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمان به خواسته ابطال بندهای 3، 13 و 18 از تعرفه شماره (2-13) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه شماره (2-13)- مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی

بند 3: املاکی که دارای پروانه ساختمانی بوده و عملیات ساختمانی را شروع ننموده‌اند (به صورت زمین یا فونداسیون می‌باشند) و مدت اعتبار ساخت آن طبق جدول فوق به اتمام رسیده ضمن انطباق با ضوابط جدید طرح های توسعه شهری و اصلاح، جهت تمدید اعتبار ساخت به نرخ و فرمول روز محاسبه و تفاوت عوارض اخذ می‌گردد و می‌توانند برای یک دوره، اعتبار ساخت را تمدید نمایند.

بند 13: در صورتی که مالک به هر دلیلی بخواهد مشخصات پروانه صادره (تغییر در متراژ نقشه یا طبقات) را تغییر دهد و تاکنون سخت و سازی انجام نداده باشد (مشروط به عدم تغییر عرض گذر و ابعاد باقیمانده ملک و تغییرات دیگر طرح تفصیلی کرمان) می‌بایست مبلغ عوارض زیربنا و پذیره طبق تعرفه روز محاسبه و مبلغ پرداختی قبلی کسر گردد و مابقی لحاظ می‌گردد.

بند 18: در صورتی که پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته (به صورت زمین یا در حد فونداسیون باشد) و مدت اعتبار ساخت پروانه ساختمانی نیز به اتمام رسیده باشد:

الف: در صورت درخواست اصلاح پروانه و افزایش زیربنا نسبت به پروانه قبلی عوارض کل متراژ نهایی به نرخ روز محاسبه مبلغ پرداختی قبلی از کل مبلغ محاسبه کسر و الباقی وصول خواهد شد.

ب: در صورت درخواست اصلاح پروانه و درخواست کاهش زیربنا نسبت به پروانه قبلی عوارض زیربنای مسکونی و غیرمسکونی پروانه صادره به نرخ روز محاسبه مبلغ پرداختی قبلی از کل مبلغ محاسبه کسر و در خصوص مبلغ مازاد پرداختی (با توجه به درخواست از سوی مالک) شهرداری هیچگونه مسئولیتی ندارد. (استناد به نامه 52305 مورخ 29/3/96 مدیر حقوقی شهرداری)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه در خصوص تمدید پروانه های ساختمانی قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در این خصوص تعیین تکلیف نموده متاسفانه شورای اسلامی شهر کرمان خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به تصویب عوارض تمدید پروانه های ساختمانی نموده و این در حالی است که به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1630 مورخ 17/7/97، 1177 مورخ 17/10/96 حکم به ابطال اخذ عوارض بابت تمدید پروانه های ساختمانی صادر شده است. لذا رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمان علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، دفاعی ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور رپوانه ساختمن بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336-23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با احتساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین بندهای 3، 13 و 18 از تعرفه شماره (2-13) تحت عنوان مهلت و تمدید اعتبار ساخت پروانه های ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر کرمان سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها