نظریه مشورتی شماره 7/98/1477 مورخ 1398/11/29

تاریخ نظریه: 1398/11/29
شماره نظریه: 7/98/1477
شماره پرونده: ع 7741-412-89

استعلام:

حسب ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1395 هیأت اجرایی در حوزه‌های انتخابیه با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال شهرستان تشکیل می‌شود با توجه به ضوابط مقرر در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری: اولا،آیا عضویت دادستان در هیأت اجرایی قائم به شخص است یا قابل تفویض می‌باشد ؟
ثانیا، در صورت قابلیت تفویض آیا نماینده معرفی شده از سوی دادستان باید دارای ابلاغ قضایی باشد؟
ثالثا، در استان هایی که حوزه‌های فرعی انتخابیه متعدد است نحوه شرکت دادستان چگونه خواهد بود.؟/ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، عضویت دادستان در هیأت اجرایی انتخابات موضوع ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1395/3/3 قائم به شخص بوده و قابلیت تفویض به غیر را ندارد.
ثانیاً، با توجه به آن‌چه در بند اولاً آمد، پاسخ به این سوال منتفی است.
ثالثاً، در شهرستان‌هایی که حوزه‌های فرعی انتخابیه متعدد است، حسب مورد دادستان شهرستان و رئیس حوزه قضایی بخش (که وفق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظایف دادستان را در حوزه قضایی بخش بر عهده دارد) در هیأت اجرایی مربوط عضویت خواهد داشت.

منبع