نظریه مشورتی شماره 7/98/1239 مورخ 1398/10/22

تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/1239
شماره پرونده: ع 9321-85-89

استعلام:

احتراماً با توجه به اینکه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی‌های استحقاقی مستخدم متوفی ماترک محسوب نمی‌گردد و صرفاً با رعایت موضوع ماده 87 و 86 قانون استخدام کشوری قابل پرداخت می‌باشد.
1- در صورت نداشتن ورثه قانونی با وجود بدهی متوفی به بانک‌ها و موسسات و اداره رفاه و.. تکلیف چه خواهد بود.
2- آیا وجوهات مربوطه در قالب بدهی مهریه قابل توقیف می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و2) با توجه به تبصره 2 ماده یک قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 در صورت فوت مستخدم، پاداش موضوع این ماده (پاداش پایان خدمت) به وراث قانونی مستخدم متوفی، موضوع ماده 86 قانون استخدام کشوری تعلق می‌گیرد، بنابراین، با عنایت به این که تعلق پاداش مزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته است و این تعلق مستقیماً صورت می‌پذیرد، بنابراین از شمول ماترک مستخدم متوفی و احکام مربوط به آن، خارج است و لکن در خصوص وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارمند متوفی با لحاظ ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 868 قانون مدنی، وجوه مزبور داخل در ماترک بوده و دیون متوفی (اعم از مهریه و بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری و ادارات رفاه) از محل مذکور (ماترک) وفق مقررات قابل تأدیه است.

منبع