اصل 149 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

عناوین و برچسب‌ها