نظریه مشورتی شماره 7/95/880 مورخ 1395/04/14

تاریخ نظریه: 1395/04/14
شماره نظریه: 7/95/880
شماره پرونده: 59-861/1-465

استعلام:

1- آیا با توجه به قید تاریخ و ساعت در ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری برای احضار متهم در دادسرا می‌بایست وقت با قید ساعت حضور تعیین گردد؟
2- آیا در صورتی که اظهارات شاکی بی شائبه باشد ولیکن دلیلی در پرونده موجود نباشد موجبی برای احضار متهم وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) منظور از قید ساعت در ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قید ساعت به صورت مشخص (برای مثال ساعت 8 صبح) و یا به طور کلی ذکر عبارت ساعات اداری در روز معین می‌باشد.
2) هرچند که حسب صراحت ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صرف شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی را مکلف به رسیدگی می‌نماید، ولی مستفاد از ماده 168 همان قانون، صرف شکایت شاکی کافی برای احضار نمودن متهم نیست، بلکه فعل مجرمانه‌ای که به کسی نسبت داده می‌شود، باید مستند به قرائن و ادله‌ای باشد که به تشخیص مقام قضایی کافی برای احضار وی است.

منبع