نظریه مشورتی شماره 7/97/1282 مورخ 1397/11/16

تاریخ نظریه: 1397/11/16
شماره نظریه: 7/97/1282
شماره پرونده: 97-168-1282

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ضمانت نامه بانکی که دارای اصالت است (جعلی نیست) گرچه با پرداخت رشوه تحصیل شده باشد، از شمول اسناد و مدارک ساختگی مذکور در ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور کلی از شمول آلات و ادوات جرم خروج موضوعی دارد

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)