نظریه مشورتی شماره 7/98/1403 مورخ 1398/11/14

تاریخ نظریه: 1398/11/14
شماره نظریه: 7/98/1403
شماره پرونده: ح 3041-4/9-89

استعلام:

احتراما در زمانی که زوجه درخواست نفقه جاریه نموده زوج دادخواست تمکین نداده ولی در دفاع می‌گوید مسکن و اثاث البیت من فراهم است خانم در تمکین من نیست که نفقه به ایشان تعلق بگیرد علی‌ای‌حال با توجه به فراهم بودن مقدمات تمکین و در تمکین نبودن زوجه هر چند زوج درخواست تمکین نداده می توان رای به پرداخت نفقه داد و یا باید رای به نفقه بدون احتساب مسکن داد و یا کلا باید دعوی نفقه رد بشود چون زوجه در تمکین نیست زوجه اعلام داشته حاضر به تمکین هستم ولی ایشان دادخواست تمکین نداده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، «برابر ماده 1102 قانون مدنی «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود» و برابر ماده 1106 قانون یاد شده «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». ثانیاً برابر ماده 142 قانون آیین دادرسی در امور مدنی «دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصل اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد». بنابراین در فرض سوال که زوج در مقام دفاع دعوای مطالبه نفقه مدعی عدم تمکین زوجه می‌گردد، رسیدگی به این ادعا با منع قانونی مواجه نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوج نمی‌باشد

منبع