حدود اختیار زوجه در انتخاب مرجع صالح

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اختیار زوجه در طرح دعوی در محل اقامت خود یا زوج، ناظربه دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین است ؛ بنابراین به دعاوی ناشی از زوجیت که پس از وقوع طلاق طرح می‌شود، تسری ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ف. س. دردادخواستی به طرفیت آقای ه. م. الزام وی را به ایفای تعهد در پرداخت بدهی نقدی خواستارشده است و آن مبلغ را مهریه خود ذکرکرده است ودادخواست را به دادگاه محل اقامت خودتقدیم کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی دامغان با رسیدگی به موضوع وقبول درخواست اعسار خواهان به لحاظ این که در تاریخ تقدیم دادخواست خواهان از همسر خود جداشده بوده است ودیگرنمی توانسته است از مزایای ماده 12 قانون حمایت خانواده استفاده کند به صلاحیت دادگاه عمومی تهران که طلاق نیز در آنجا واقع شده است ازخودنفی صلاحیت کرده است شعبه --- دادگاه خانواده تهران نیز برابر قرارشماره 500192 - 1394/02/23 به اعتبار این که موضوع مطالبه ناشی از زندگی مشترک زوجین است صلاحیت رانپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف درهنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت بین دادگاه‌های عمومی تهران و دامغان به شرحی که در قرار های صادرشده از سوی مراجع قضایی مذکوررقم خورده است با عنایت به این که ماده 12 قانون حمایت خانواده ناظربه دعاوی وامورخانوادگی مربوط به زوجین است وبه دعاوی ناشی از زوجیت تسری ندارد مستندا به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران -محل اقامت خوانده - حل اختلاف می‌شود.

عضو معاون و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محمد رضا خسروی - غلامحسین حیدری

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها