نظریه مشورتی شماره 7-95-233 مورخ 1395/02/11

تاریخ نظریه: 1395/02/11
شماره نظریه: 7-95-233
شماره پرونده: 59-861/1-69

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این که اصولاً تصمیمات بازپرس منوط به اظهارنظر دادستان نمی‌باشد، مگر آن که خلاف آن در قانون پیش‌بینی شده باشد، لذا در فرضی که تشدید تأمین موجب صدور قرار بازداشت موقت شود، برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اظهارنظر دادستان نزد وی ارسال می‌شود ولی در سایر موارد، محمل قانونی برای اظهارنظر دادستان وجود ندارد، هر چند که برابر ماده 244 قانون یاد شده، دادستان می‌تواند تخفیف قرار صادره در مقام تشدید فرض سوال را از بازپرس درخواست کند.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)