نظریه مشورتی شماره 7/98/1533 مورخ 1398/10/11

تاریخ نظریه: 1398/10/11
شماره نظریه: 7/98/1533
شماره پرونده: ح 3351-61/9-89

استعلام:

با عنایت به اینکه رسیدگی در دادگاه خانواده بدون تشریفات است آیا دستور موقت مانند قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست اصلی با توجه به فوریت آن قابل پذیرش می‌باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بر خلاف حکم مقرر در ماده 319 و تبصره یک ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه خانواده می‌تواند بدون اخذ تأمین مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای دستور موقت صادره مستلزم تأیید رییس حوزه قضایی نمی‌باشد. بنابراین، چنان‌چه خواهان بخواهد از امتیازات مذکور در ماده 7 قانون اخیرالذکر در باب صدور دستور موقت استفاده کند، مکلف به تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پیش از درخواست دستور موقت می‌باشد؛ در غیر این‌صورت از امتیازات خاص مندرج در این ماده برخوردار نبوده و عمومات مندرج در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر درخواست دستور موقت وی حاکم خواهد بود

منبع