توجه دادگاه به شمول مرور زمان در وقت رسیدگی به اعتراض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/24
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

توجه دادگاه به شمول مرور زمان در وقت رسیدگی به اعتراض

پرسش

شاکی به قرار اناطه اعتراض نموده و پرونده جهت رسیدگی این اعتراض به دادگاه ارسال میگردد. دادگاه در حین رسیدگی به اعتراض، متوجه میگردد که موضوع مشمول مرور زمان می‌باشد. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/96/921- 27/ 4/ 96 که موید نظریه اقلیت است، به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی می‌باشد:
(در خصوص مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده 13 این قانون، باید با فسخ قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.)

نظر اکثریت

نظر به آنکه موضوع جهت رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه نزد دادگاه ارسال گردیده است؛ لذا آن دادگاه ضمن اعلام نظر در خصوص اعتراض واصله، و بدون صدور قرار موقوفی در این باره، نظر مقام قضایی دادسرا را به موضوع شمول مرور زمان جلب می‌نماید تا مقام تحقیق نسبت به این امر اتخاذ تصمیم نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه شمول مرور زمان وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد موقوفی تعقیب است و هر یک از مقامات قضایی رسیدگی کننده در هر مرحله ای با احراز هر یک موارد معینه در آن ماده می بایست تعقیب یا اجرا را متوقف نماید؛ لذا دادگاه بدون اظهارنظر در خصوص اعتراض به قرار اناطه، راسا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها