‌ماده 20 قانون سازمان برق ایران

(اصلاحی 1362/05/20)- شرکتهای برق منطقه‌ای و موسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافته‌اند از تاریخ تشکیل تا مدت 15 سال پس از‌اجرای این قانون و شرکتها و موسسات برق مزبور که بعداً تأسیس می‌شوند از تاریخ تأسیس برای مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.