بررسی امکان طرح دعوا جهت تسری جراحت جدید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار

موضوع

بررسی امکان طرح دعوا جهت تسری جراحت جدید

پرسش

مطابق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی در مورد عواقب و سرایت جنایت به جاهای دیگر چه این موارد از نظر پزشکی قانونی پنهان بوده یا بعداً صدمات سرایت نماید. آیا دادگاه کیفری پس از صدور حکم حق تجدیدنظر دارد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت 2 و نیز نظریه اتفاقی موجه و مورد تأیید است.
در صورتی که جرح وارده پس از صدور و قطعیت حکم سرایت کند و موجب مرگ مجنی علیه یا زوال منفعت یا قطع عضو و غیره شود، همانگونه که اکثریت بیان کرده اند، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود و متهم به پرداخت دیه کامل یا منفعت زایل شده و... محکوم می‌شود و دیه جرح وارده مسترد نمی شود.
مواد 540 و 541 قانون مجازات اسلامی حکم قضیه را بیان کرده است.

نظر اکثریت

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی با تصویب قانون دیات فسخ شده است اما در چگونگی طرح دعوا بحث وجود دارد که چگونه می بایست طرح دعوا گردد. 1- برخی قائل به تفکیک هستند یعنی در برخی موارد می بایست اعاده دادرسی خواست هرگاه صدمه وجود داشته و مغفول مانده است می‌تواند اعاده دادرسی طرح کرد اما صدمه ای بعداً سرایت کرده باشد یعنی جراحت جدید باشد لذا در این صورت می بایست از طریق دادسرا مجدداً رسیدگی صورت گیرد 2- برخی دیگر قائل به این می‌باشند که می بایست از طریق دادسرا اقدام نمود یعنی باید دادسرا مجدداً در خصوص جراحت جدید رسیدگی نماید، و در این زمینه کیفرخواست صادر نماید و در خصوص جنبه عمومی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

نظر اقلیت

ماده 5 قانون مسئولیت مدنی با تصویب قانون دیات نسخ شده است اما در چگونگی طرح دعوا بحث وجود دارد که چگونه می بایست طرح دعوا گردد. برخی اعتقاد دارند که می بایست از طریق محکومه حقوقی طرح دعوا نمود و دادخواست داد در کلیه موارد چه جراحت جدید باشد یا جراحتی که مغفول مانده است لذا باید طرح دعوی حقوقی نمود.

منبع
برچسب‌ها