رای شماره 1097 تا 1101 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9900696- 9900697- 9900698- 9900699- 9900700

شماره دادنامه:1101 الی 9909970906011097 تاریخ: 7/8/99

شاکی: بانک صادرات شعبه لرستان

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه 6-8 عوارض محلی سال 97 و 98 شورای اسلامی بروجرد درخصوص عوارض تابلو

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بروجرد به خواسته ابطال تعرفه 6-8 عوارض محلی سال 97 و 98 شورای اسلامی بروجرد در خصوص عوارض تابلو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (6-8) - عوارض بر تبلیغات محیطی بانک ها به غیر از تابلوهای معرفی (سال 97)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض تابلو بانک‌های دولتی

15ps

تبصره: یک تابلو با ارتفاع 90 سانتی متر به طول بر ملک مشرف به معبر اصلی رایگان و مازاد بر این اندازه تابلو به این روش محاسبه خواهد شد.

2

عوارض تابلو موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری دولتی

20ps

3

عوارض تابلو بانک‌های غیر دولتی

25ps

4

عوارض تابلو موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری غیر دولتی و خصوصی

30ps

تعرفه شماره (6-8) - عوارض بر تبلیغات محیطی بانک ها به غیر از تابلوهای معرفی (سال 97)

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

1

عوارض تابلو بانک‌های دولتی

15ps

تبصره: یک تابلو با ارتفاع 110 سانتی متر به طول بر ملک مشرف به معبر اصلی رایگان و مازاد بر این اندازه تابلو به این روش محاسبه خواهد شد.

2

عوارض تابلو موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری دولتی

20ps

3

عوارض تابلو بانک‌های غیر دولتی

25ps

4

عوارض تابلو موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری غیر دولتی و خصوصی

30ps

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اصولا تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری و اداری و بانک‌ها و دفاتر پزشکان و وکلا و... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور است و وضع عوارض برآنها مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر به شمار می آید. در همین راستا می توان به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406 و 407 مورخ 3/6/1378، 241 مورخ 7/6/1390، 680 مورخ 16/9/1395، 682 مورخ 16/9/1395 استناد نمود. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد.

لایحه جوابیه ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308 - 26/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره (6-8) تحت عنوان عوارض بر تبلیغات محیطی بانک ها به غیر از تابلوهای معرفی سال های 1397 و 1398 مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها