اشخاص ذی نفع برای اعتراض به تصمیمات شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: همسایه مجاور ملکی که شهرداری پروانه ساخت برای آن صادر کرده ذی نفع محسوب شده و در صورتی که مدعی غیر قانونی بودن اقدام شهرداری در صدور پروانه ساختمانی باشد، حق شکایت به خواسته ابطال تصمیم شهرداری را در دیوان دارد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه موضوع خواسته خارج از مفاد بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 می‌باشد لذا به استناد مراتب فوق الذکر قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید، رای صادره به استناد ماده 65 قانون مزبور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/07/20

« رای دیوان »;

[در خصوص شکایت شاکی علیه شهرداری مهاباد به موضوع شکایت و خواسته ابطال پروانه ساختمانتی شماره 4753 - مورخ 93/2/18 ]نظر به اینکه اولا ً موضوع رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 115 مورخه 92/2/23 در خصوص اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و دلیل و مستندی بر تسری آن به موضوعات دیگر از جمله ابطال پروانه ساختمانی وجود ندارد و می‌بایست منحصرا ً درهمان موضوع باشد. ثانیا ً صرف نظر از مراتب مذکور پروانه صادره برابر ضوابط طرح جامع مصوب... بوده و شهرداری ها مطابق ماده 7 قانون تاسیس معماری و شهرسازی مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مربوط به طرح های تفصیلی و جامع می‌باشند، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه تخلفات خارج از پروانه ربطی به موضوع خواسته ندارد و در مرجع ذیربط رسیدگی میشود و نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - اکابری

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/05/10

« رای دیوان »;

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که اولا صدور پروانه ساختمانی به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف شهرداری بوده که وفق ضوابط قانونی نسبت به انجام آن اقدام می‌نماید و در صورتی که پروانه ای خلاف مقررات اصدار یافته باشد ذینفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نموده و به عنوان شاکی تقاضای ابطال پروانه را نماید که این خواسته از مصادیق بارز شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می‌گردد و شکایت از این باب در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. ثانیا شاکی، هم جوار ملک موضوع پروانه بوده و بنا به ملاک مقرر در رای وحدت رویه شماره 115 - 92/2/23 ذینفع تلقی و به تبع آن حق شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.علی هذا با اوصاف مذکور هیات شعبه تجدیدنظرخوهی را موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 65 قانون اخیر مستندا به ماده 72 همان قانون ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته رسیدگی ماهوی را به شعبه بدوی محول می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - ساریخانی

منبع
برچسب‌ها