قلمرو تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دیه از کار افتادگی، جزء تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف.الف. پ.س. به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بیمه بدنی به خواسته مطالبه دیه از کار افتادگی ناشی از حادثه تصادف و خسارات مقوم به 51 ، 000 ، 000 ریال، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه دیه از کارافتادگی جزو تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان به طرفیت صندوق خسارت‌های بدنی را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - احمد همتی کلوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. پ.س. به طرفیت صندوق تامین خسارت‌های بیمه بدنی مرکزی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه دیه از کار افتادگی ناشی از حادثه تصادف صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ‌ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌کند این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد زیوری - داود شعبانلو

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها