مرجع صالح رسیدگی به تخلفات صنفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم تشکیل پرونده بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت کارکنان یک کارگاه، از مصادیق تخلفات صنفی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

وفق اعلام گزارش سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان س.، آقای ش. متصدی یک واحد گاوداری به اتهام نداشتن وسایل حفاظت فردی، عدم تشکیل پرونده بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت تحت تعقیب قرار گرفته است. پرونده اتهامی با صدور کیفرخواست در شعبه اول دادگاه عمومی س. تحت رسیدگی قرارگرفته است. مرجع اخیر به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/11 نامبرده را به جهت نداشتن وسایل حفاظت فردی به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم نموده است. همچنین در مورد تخلفات عدم تشکیل پرونده بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت به صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان چ. قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

عدم تشکیل پرونده بهداشتی و نداشتن کارت بهداشت کارکنان یک کارگاه، از مصادیق تخلفات صنفی محسوب و توجها به ماده 22 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15 رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. فلذا با تعیین صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی محل (شهرستان چ.) ادامه رسیدگی به آن مرجع محول می‌گردد.

مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور- عضو معاون

حمیدرضا موحدی- حسین اکبری

منبع

عناوین و برچسب‌ها