اصلاح ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

هیات وزیران در جلسه 1402/11/25 به پیشنهاد شماره 1401/100/48601 مورخ 1402/01/16 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب‌نامه‌ شماره 131333/ت54582ه- مورخ 1398/10/14 با اصلاحات بعدی آن، به‌شرح زیر اصلاح و تبصره الحاقی آن موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 149416/ت57910ه- مورخ 1400/11/23 حذف می‌شود:
«ماده 5 - شورای عالی حفاظت محیط‌زیست، ضوابط مکانی، زمانی و گونه‌ای شکار و صید را در چهارچوب قانون تعیین کرده و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، به اطلاع عموم می‌رساند. سازمان براساس ضوابط یادشده، پروانه شکار و صید صادر می‌کند.»
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر

منبع
برچسب‌ها