رای شماره 1301 مورخ 1399/10/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/9803339 شماره دادنامه:9909970906011301 تاریخ: 16/10/99

شاکی: علی دیوانی

طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح؛ فرماندهی ناجا

موضوع شکایت و خواسته:ابطال دستورالعمل شماره 40/85/1/2216/ مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح و شماره 6/52/5/21 مورخ 1/2/97 ناجا

شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن کامل دستورالعمل شماره 40/85/1/2216/ مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح در صفحه 15 و 16 پرونده پیوست شده است معذالک شکایت شاکی صرفاً ناظر به قسمت تذکر 1 از دستورالعمل مورد شکایت است؛

دستورالعمل شماره 40/85/1/2216/ مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح

از: معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح - اداره امور ایثارگران

به: گیرندگان محترم زیر

موضوع: دستورالعمل اجرایی مربوط به رزمندگان فاقد مدارک بالینی (ابلاغیه شماره 2)

پیرو ابلاغیه شماره 29/85/1/2216 مورخ 23/12/1396 "تذکر 1: صرف حضور حداقل شش ماه در جبهه برای اعطاء درصد جانبازی کفایت نکرده و لازم است حتماً مجروحیت و مصدومیت ناشی از حضور در جبهه که به تایید سلسله مراتب مذکور در دستورالعمل رسیده است و طول درمان مربوط ضمیمه پرونده باشد."

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: « مطابق تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه با ارائه مدارک پزشکی و تایید کمیسیون عالی پزشکی تقاضای احراز جانبازی به دلیل کاهش شدید قدرت شنوایی کرده ام اما امور ایثارگران ناجا با استناد به دستورالعمل های شماره 40/85/1/2216 مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح و شماره 6/52/5/21 مورخ 2/2/97 ناجا، حضور حداقل 6 ماه در جبهه را الزامی اعلام کرده است در حالی که تبصره الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 127 و مدلول ماده 128 قانون استخدام ناجا مدت حضور را لازم ندانسته و صرفاً نظریه کمیسیون عالی پزشکی را کافی دانسته است لذا به دلیل مغایرت دستورالعمل های مذکور با قوانین یاد شده، تقاضای ابطال شرط مدت حضور در جبهه را دارم.»

معاون نیروی انسانی ناجا با ارسال لایحه شماره 98-3339-2 مورخ 1/2/1399 به طور خلاصه پاسخ داده است که:

"بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در گردشکار شماره 75544 مورخ 31/6/90 راجع به مشکلات ایجاد شده ناشی از اجرای برخی از قوانین کشور مقرر فرموده اند "نیروهای مسلح تابع سیاست های ستاد کل هستند و وقتی آن ستاد سیاست هایی را ابلاغ می کند لازم الاجرا می‌باشد" ستاد کل نیروهای مسلح طی ابلاغیه شماره 40/85/1/2216 مورخ 17/10/97 علاوه بر حضور حداقل 6 ماه در جبهه، ارائه مدارک و مستندات مجروحیت و مصدومیت ناشی از حضور در جبهه ضمن تایید سلسله مراتب مذکور را ضروری دانسته است لذا نیروی انتظامی نیز در راستای دستورالعمل مورد اشاره، اقدام به اجرایی کردن آن طی دستورالعمل ابلاغی شماره 6/52/5/21 مورخ 1/2/97 کرده است."

ستاد کل نیروهای مسلح علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است؛

نظریه تهیه کننده گزارش:

الف - دستورالعمل شماره 40/85/1/2216/ مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح

1- مطابق تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

2- مطابق دستور فرماندهی کل قوا در گردشکار شماره 75544 مورخ 31/6/90 نیروهای مسلح تابع سیاست های ستاد کل هستند و وقتی آن ستاد سیاست هایی را ابلاغ می کنند لازم الاجرا می‌باشد" همچنین مطابق ابلاغیه شماره 121/1040/3610 مورخ 22/6/96 اجرای قوانین و مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیات وزیران در سطح سازمان های نیروهای مسلح، مستلزم تدوین و ابلاغ نحوه اجرای قانون از سوی معاونت های تخصصی مربوط در ستاد کل نیروهای مسلح است؛

3- قانونگذار در ماده 128 قانون استخدامی ناجا مصوب سال 1382 شرایطی که با تحقق آن کارکنان جانباز شناخته خواهند شد را بر شمرده است؛ با وجود این امر، مطابق تبصره 1 ماده 128 قانون مذکور تطبیق وضع کارکنان با این ماده از نظر پزشکی بر عهده شورای عالی پزشکی برابر دستورالعمل مربوطه می‌باشد و مطابق تبصره 3 دستورالعمل اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی و با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به تصویب فرمانده کل قوا می‌رسد.

نظر به اینکه اختیار ستاد کل نیروهای مسلح (معاونت های تخصصی مربوط) در تدوین دستورالعمل های مربوطه صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات و ناظر به نحوه اجرای قانون مصوب است علیهذا ابلاغیه شماره 40/85/1/2216 مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح، در آن قسمت (تذکر 1) که حداقل حضور 6 ماه در جبهه نیز از جمله قیود و شرایط لازم دانسته شده، مغایر حکم مقرر قانونی در تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 128 قانون استخدامی ناجا و همچنین خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال است؛

ب - دستورالعمل نحوه رسیدگی و احراز جانبازی رزمندگان فاقد مدارک ناجا به و شماره 6/52/5/21 مورخ 1/2/97

نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض ناجا متضمن حکمی در خصوص لزوم حضور حداقل 6 ماه در جبهه نیست بنابراین شکایت مطروحه قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد؛ تهیه کننده گزارش: سعید کریمی

رای هیات تخصصی

مطابق تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395، "بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت ‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌ عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد." همچنین قانونگذار در ماده 128 قانون استخدامی ناجا مصوب سال 1382 شرایطی که با تحقق آن کارکنان جانباز شناخته خواهند شد را بر شمرده و در تبصره 1 ماده 128 قانون مذکور تطبیق وضع کارکنان با این ماده از نظر پزشکی را بر عهده شورای عالی پزشکی برابر دستورالعمل مربوطه شمرده شده است و مطابق تبصره 3 این ماده، دستورالعمل اجرایی لازم توسط نیروی انتظامی و با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به تصویب فرمانده کل قوا می‌رسد. نظر به این که مقرره مورد شکایت (تذکر 1) دلالتی بر لزوم حضور حداقل 6 ماه در جبهه به عنوان شرط ضروری بررسی مجروحیت یا مصدومیت ناشی از حضور در جبهه در کمیسیون پزشکی ندارد همچنین اختیار ستاد کل نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات و ناظر به نحوه اجرای قوانین مصوب است بنابراین ابلاغیه شماره 40/85/1/2216 مورخ 17/10/97 ستاد کل نیروهای مسلح، خارج از حدود اختیارات و مغایر با قوانین مذکور نیست. مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع