تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۱۹۶۸

پیام: رسیدگی به بزه نگه داری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تنکابن در خصوص اتهام خانم ف. دایر بر نگه داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت شماره ۳۸۶- ۲۱/۰۵/۹۳ را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب با استدلال به شرح دادنامه شماره ۳۰۱۰۷۸- ۰۲/۰۶/۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تنکابن پرونده را برای حل اختلاف مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های عمومی تنکابن و انقلاب اسلامی شهرستان مذکور و استدلال و استناد هر یک با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌نماید.

شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

بهنام اصل - خان بیگی