نگه داری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به بزه نگه داری و استفاده از تجهیزات ماهواره ای در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تنکابن در خصوص اتهام خانم ف. دایر بر نگه داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به استناد تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت شماره 386 - 21/05/93 را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب با استدلال به شرح دادنامه شماره --- - 02/06/93 با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تنکابن پرونده را برای حل اختلاف مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های عمومی تنکابن و انقلاب اسلامی شهرستان مذکور و استدلال و استناد هر یک با تایید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌نماید.

شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

بهنام اصل - خان بیگی

منبع
برچسب‌ها