رای شماره 840 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته ابطال قسمت توضیحات رشته فلوشیپ سم شناسی بالینی پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

توضیحات:

دارندگان مدرک MD-Ph.D سم شناسی نیز می‌تواند شرکت نمایند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الحاق کردن دارندگان مدرک MD-Ph.D سم شناسی در قسمت توضیحات 23 روز پس از شروع فراخوان در یک رشته کاملاً بالینی خلاف مقررات و آیین‌نامه های وزارت بهداشت می‌باشد و موجب تضییع حق اینجانب و سایر آحاد جامعه به جهت به کارگیری افراد فاقد صلاحیت علمی خواهد شد.

توضیحات مورد اعترض با بند 5 فراخوان در تعارض و تضاد آشکار است، بند مزبور مقرر داشته است ؛ عنوان رشته متقاضی می‌بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقاً مطابقات داشته باشد و پذیرش مدارک مشابه ممنوع می‌باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه آموزشی و ضوابط دوره تکمیلی تخصصی سم شناسی بالینی صرفاً اشخاصی را که مدرک تخصصی فلوشیپ سم شناسی بالینی دارند برای احراز هیات علمی صالح دانسته است.

در بازید هیات ارزشیابی دوره تکمیلی تخصصی سم شناسی بالینی مورخ 17/12/96 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد به کمبود اعضای هیات علمی با مدرک فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها اشاره شده است. در بازدید بعدی به تاریخ 27/9/98 بر این امر تاکید شده است.

پذیرش افراد فاقد صلاحیت علمی موجب نقض بندهای 2-2، 2-5، 7-2 و 8-2 سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی 18/1/1393 شده است.

بنا به مراتب ابطال قسمت توضیحات آگهی فراخوان 1396 استخدام پیمانی وزارت بهداشت در بند مربوط به رشته سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد استدعاست.

در پاسخ به شکایت مطروحه، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی لایحه 214/107 مورخ 7/2/99 به طور خلاصه چنین اظهار نموده است:

برابر بند (الف) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی در امور تشکیلات اداری و استخدامی بدون رعایت مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مصوب هیات امنا که به تایید وزیر مربوطه می‌رسد، عمل می کنند.

وفق ماده 11 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور استخدام اعضای هیات علمی دانشگاهها در بدو ورود به خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصصی یا دانشنامه تخصصی یا بالاتر است.

برابر ماده 5 مصوبه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استخدام هیات علمی بر مبنای نیز دانشگاهها از طریق فراخوان عمومی و به صورت پیمانی اقدام می‌گردد. همچنین برابر مصوبات شورای مذکور یکی از وظایف هیات اجرایی جذب شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی تعیین شده است.

مندرجات آگهی فراخوان در قسمت توضیحات رشته سم شناسی، همانند سایر رشته ها منطبق بر بررسی کارشناسی و اعلام نیاز گروه آموزشی و رئیس دانشکده مربوطه تنظیم گردیده که در آن نیاز و شاخص علمی، آموزشی و درمانی در نظر گرفته شده است.

اشاره می‌نماید مدرک پایه دارندگان درجه MD-Ph.D، پزشکی عمومی است و صلاحیت علمی و حتی جذب و ارائه خدمات آموزشی و درمانی در رشته مربوطه را دارا می‌باشند.

با توجه به مراتب فوق الذکر و از آنجا که تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است، رد شکایت بی وجه نامبرده مورد تقاضا می‌باشد.

پرونده شماره ه- ع / 9804043 مبنی بر 1. ابطال قسمت توضیحات رشته فلوشیپ سم‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی مربوط به پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 2. الزام به جذب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان تنها دارنده مدرک فلوشیپ سم‌شناسی بالینی، در جلسه مورخ 21/06/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و الزام به جذب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان تنها دارنده مدرک فلوشیپ سم‌شناسی بالینی با اتفاق نظر اعضاء به لحاظ موردی بودن در صلاحیت شعب دیوان غدالت اداری تشخیص شد و راجع به درخواست ابطال قسمت توضیحات رشته فلوشیپ سم‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی مربوط به پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعضاء به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولاً: براساس بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 21/07/1377 و 05/08/1377 و نامه شماره 4229/دش مورخ 25/11/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد 2 و 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 و بندهای 1، 4 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیاً: به موجب قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال 1352، بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و... بر عهده شورای یادشده است. ثالثاً: بر مبنای قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تدوین و ارائه سیاست‌ها،‌ تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی از وظایف وزارتخانه مزبور است. فلذا از مجموع قوانین و مقررات پیش‌گفته چنین استنباط می‌شود که تشخیص نوع مدرک مورد نیاز برای داوطلبان شرکت در فراخوان جذب هیات علمی بر عهده گروه آموزشی، شورای برنامه‌ریزی و معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه است و در این مرحله هیات‌ اجرایی جذب راساً صالح به تعیین و تشخیص نیاز بدون امعان نظر به بررسی‌های تخصصی گروه آموزشی نیست. موید این امر بند (1) ماده (5) آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 19/04/1386 و 10/02/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مقرر می‌دارد: «استخدام هیات علمی بر مبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام می‌گیرد» و بند (2) ماده مورد اشاره نیز اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیات علمی را هیات‌های اجرایی جذب می‌داند که این مهم پس از اعلام نیاز توسط گروه آموزشی مربوطه آغاز می‌گردد. بنابراین وظیفه هیات عالی جذب، بررسی و تعیین ضوابط مربوط به جذب هیات علمی است و هیات اجرایی جذب نیز به انجام فرایند جذب و استخدام اعضای هیات علمی واجد شرایط و دارای توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی با توجه به نیازهای موسسه اقدام می‌کند. ضمن اینکه بند (1) ماده (5) مصوبه «اهداف، وظایف و ترکیب هیات‌های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی» شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی را از جمله وظایف هیات اجرایی جذب بر‌می‌شمرد که این امر اساساً با توجه به نیازهای اعلامی توسط گروه‌های آموزشی و منطبق بر بررسی کارشناسی دانشکده متبوع صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر وفق بند «ه-» ماده (15) آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391: «تایید صلاحیت عمومی و علمی توسط هیات اجرایی جذب موسسه و تصویب هیات مرکزی جذب متبوع مطابق ضوابط شورای عالی انقلاب فرهگی» انجام می‌گیرد. علیهذا بند ذکر شده نیز تنها بررسی و اظهار نظر در خصوص صلاحیت عمومی و علمی متقاضیان جذب هیات علمی را بر عهده هیات اجرایی جذب دانسته و فاقد هرگونه حکمی در خصوص صلاحیت هیات‌های مزبور در تعیین نیاز دانشگاه به هیات علمی با نوع مدرک و رشته تحصیلی خاص می‌باشد.

بنا به مراتب فوق مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

پرونده شماره ه- ع / 9804043 مبنی بر 1. ابطال قسمت توضیحات رشته فلوشیپ سم‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی مربوط به پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 2. الزام به جذب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان تنها دارنده مدرک فلوشیپ سم‌شناسی بالینی، در جلسه مورخ 21/06/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و درخواست ابطال قسمت توضیحات رشته فلوشیپ سم‌شناسی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی مربوط به پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق آراء قابل ابطال تشخیص نشد و در خصوص الزام به جذب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان تنها دارنده مدرک فلوشیپ سم‌شناسی بالینی، اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه مطابق بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد در حالی که آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته الزام به جذب به عنوان عضو هیات علمی است و به لحاظ اینکه موضوع موردی بوده و از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و نظایر آن شکایت نشده فلذا از مصادیق صلاحیت هیات عمومی نبوده و در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری تشخیص می‌شود و پرونده در اجرای بند «د» ماده (15) آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی مصوب سال 1393 به اداره کل هیات عمومی ارسال می‌گردد.

غلامرضا مولابیگی

رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها