ماده 440 قانون مدنی

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.