بند دوم - گزارش کمیسیون:

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.