نظریه مشورتی شماره 7/98/389 مورخ 1398/09/16

تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/389
شماره پرونده: 98-168-389 ک

استعلام:

احتراما خواهشمند است اینجانب را در خصوص سوال زیر ارشاد فرمائید.
آمار پرونده های کیفری می توان مثل پرونده های حقوقی با تجویز حاصله از قانون آئین دادرسی مدنی و با توافق طرفین جلسه رسیدگی را یک بار به تاخیر انداخت(ماده 99)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور کیفری علی الاصول بدون وجود نص قانونی، جایز نیست و در هر مورد که مقنن نظر بر استفاده از مقررات آیین دادرسی مدنی در امور کیفری داشته است مانند ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه موضوع ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به آن تصریح نموده است؛ و با لحاظ ماده 369 قانون اخیرالذکر و آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری، حکم مقرر در ماده 99 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در مورد درخواست و رضایت طرفین پرونده برای تأخیر جلسه دادرسی، در امور کیفری قابل اعمال نیست مگر در موارد مصرح قانونی مانند بند «ب» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری.

منبع