رای شماره 329 مورخ 1382/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/09/02

شماره دادنامه: 329

کلاسه پرونده: 82/252

شاکی: آقای جواد زارعی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: الزام بانک مرکزی به اعمال و اجرای بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه 44 دادگاه عمومی تهران مطرح و سپس جهت رسیدگی به خواسته به دیوان عدالت اداری ارسال شده الزام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به اعمال و اجرای صحیح و کامل بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/1375 را تقاضا نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه موضوع شکایت شاکی مبنی بر الزام بانک مرکزی به اجرای بخشنامه از موارد مذکور در مفاد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا مورد شکایت قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع