مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به

پرسش

ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده که اگر دعوای اعسار از محکوم به رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارده به خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. حال چنانچه در راستای این ماده قانونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای حکم شود این خسارت از چه زمانی باید در حکم محاسبه شود؟

نظر هیئت عالی

واژه خسارات مندرج در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر خسارات دادرسی مربوط به دعوی اعسار است؛ مانند حق الوکاله وکیل و... (ماده 519 ق.آ.د.م) و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

نظر اکثریت

ماده 12 مرقوم با لحاظ و رعایت مقررات خسارت قابل تعبیر و تفسیر است و مستفاد از ماده قانونی مذکور و ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون مسئولیت مدنی این است که خوانده دعوی اعسار باید نوع و میزان و نحوه خسارت را تشریح و ثابت نمایند تا برآن اساس دادگاه بتواند زمان شروع و روز زیان را معین نماید؛ زیرا مطابق ماده 3 مذکور و ماده 14 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این باب قاعده ثابتی وجود ندارد و احراز امر به عهده دادگاه است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست اعسار و توقف اجرای حکم محاسبه می‌شود.

منبع
برچسب‌ها