الزام به تمکین با وجود سکونت زوجه در منزل مشترکرابطه سکونت در منزل مشترک و الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد؛ حکم بر رد دعوی الزام به تمکین صادر خواهد شد؛ زیرا صرف درخواست طلاق از جانب زوجه ی ساکن در منزل مشترک، به منزله عدم تمکین وی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/15

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ج. ح. فرزند ذ.الف. با وکالت ع. ع.الف. به طرفیت خوانده ن. الف. فرزند ک. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین از وی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده به ویژه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره 30105 تتظیمی توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 6 حوزه قم وجود علقه زوجیت به واسطه ی عقد نکاح دائم بین زوجین را محرز می داند و در خصوص خواسته نظر به اینکه با انعقاد عقد نکاح به طور صحت روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند و نسبت به همسرش تمکین نماید علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه خوانده دعوی علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه ی مقرر دادگاه حضور نیافته و نسبت به دعوی خواهان و مستندات آن ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را با کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1102 و 1114 از قانون مدنی خوانده را به تمکین از شوهرش و بازگشت به منزل وی ملزم می‌نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف همان مهلت پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/11

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم ن. الف. با وکالت آقای الف. باقریان به طرفیت آقای ج. ح. با وکالت آقای ع. عابدی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/9/15 در پرونده 913/94 صادره توسط این دادگاه که به موجب آن دادنامه زوجه به تمکین از همسرش و بازگشت به منزل وی محکوم شده است دادگاه از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده، نحوه اظهارات طرفین و وکلای طرفین و نظر به اینکه زوجه در حال حاضر در منزل زوج سکنی دارد و متعارف از تمکین حسب مقررات قانونی حضور زوجه در منزلی است که زوج تهیه می‌نماید لذا دادگاه مستندا به مواد 305 و 306 و همچنین ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای بدوی، حکم به بطلان دعوی خواهان (زوج) صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی تقابل وکیل زوجه به طرفیت زوج مبنی بر مطالبه نفقه از 94/9/23 به بعد در پرونده مزبور صرفنظر از اینکه شرایط دعوی تقابل در مانحن فیه وجود دارد یا خیر با توجه به استرداد دعوی از جانب وکیل زوج مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دعوی نامبرده در این قسمت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری بوده و وفق مقررات قابل پژوهش است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ح. فرزند ذ.الف. با وکالت آقای ع. ع.الف. به طرفیت خانم ن. الف. فرزند ک. باوکالت آقای الف. ب.خ. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/11/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که بر رد دعوی تجدید نظر خواه دایر بر الزام زوجه به تمکین از همسرش اشعار دارد شعبه --- دادگاه تجدید نظر تهران با تعیین وقت رسیدگی دعوت طرفین و استماع اظهارات زوجین ووکلای آنان اعتراض تجدید نظر خواه را با توجه به مدارک تقدیمی وارد نمی داند رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده ایرادی متوجه آن نمی‌باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده است درخواست طلاق از ناحیه زوجه بفرض صحت با وجود سکونت زوجه در منزل مشترک نمی توان مستند بر عدم تمکین زوجه قرار داد لذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه به به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید داود معنوی - عارفه مدنی کرمانی

منبع
برچسب‌ها