رای شماره 210 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سرخه به خواسته ابطال بند (ب) ماده 11 تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده11- تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر. (سرخه)

ب) مازاد بر 500 مترمربع برابر اصلاح تبصره ذیل ماده 101 قانون شهرداریها عمل میشود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- به موجب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها چگونگی تفکیک و افزار املاک با مساحت بیش از 500 متر مربع معین شده است و نسبت به اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مقرره ای وضع نشده است.

2- تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی نباید مخالف قوانین کشور باشد.

3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا به موجب دادنامه های شماره 1031 مورخ 12/10/1396 و 23 مورخ 21/1/97 در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهر را ابطال نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور،شورای اسلامی شهرستان سرخه به موجب لایحه شماره 478 مورخ 28/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شورای اسلامی شهر سرخه:

شورای اسلامی شهر در چارچوب اختیارات ماده 71 قانون شوراها و با توجه به تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض مزبور مبادرت نموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند ه- رای شماره 215 الی 220 - 16/3/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ب) ماده 11 تعرفه عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اراضی در داخل محدوده خدمات شهری و حریم شهر سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر سرخه مغایر قانون ن مستمرآً نظارتو خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع