اثر شرط تملک اعیانی در قرارداد اجاره موقوفه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قرارداد اجاره ملک موقوفه با قید تفویض حق تملک اعیانی به مستاجر از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 خارج است و دعواهای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تعدیل اجاره بها در مورد آن محکوم به رد است؛ زیرا خواسته های مذکور از آثار و لوازم خاص قانون روابط موجر و مستاجر 56 بوده و ملازمه با حاکم بودن آن دارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی موقوفه مدرسه علمیه محمدیه با تولیت حجت الاسلام آقای علی اکبر رشاد با وکالت آقای علی کرم کرمی به طرفیت آقای ج. ر.گ. فرزند ب. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی اجاره ملک پلاک ثبتی --- و تعدیل اجاره بها و مطالبه خسارات دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرفنظر از اینکه از منظر دادگاه ملاحظه تصویر اجاره نامه رسمی به شماره 75467 - 83/10/6 تنظیمی فی مابین متداعیین پرونده امر مرتبط با ششدانگ عرصه تجاری پلاک ثبتی --- با قید تفویض حق تملک اعیانی هرچند گویای احراز رابطه حقوقی و استیجاری به حساب می آید لیکن آنچه که محرز و مسجل است اینکه رابطه قراردادی نامبردگان فوق با انتقال و واگذاری حق تملک اعیانی تجاری احداثی به مستاجر (یعنی خوانده) به طور حتم و یقین از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 خارج است به علاوه اینکه خواسته های اعلامی از سوی وکلای خواهان از آثار و لوازم خاص قانون روابط موجر و مستاجر 56 است درحالی که همانطوریکه فوقا به آن اشاره شد موقوفه اساسا مالکیتی نسبت به اعیانی پلاک مبحوث عنه نداشته و ندارد بلکه مطابق شروط تملک اعیانی احداثی مسبوقا مالکیت آن به خوانده منتقل و واگذار شده است از طرفی پذیرش خواسته نخست مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره ملازمه با حاکم بودن قانون روابط موجر و مستاجر 56 است که متداعیین پرونده امر منصرف از آن هستند در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده و مآلا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانسیدسعید میردیلمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناتائید مینماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

‌سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

منبع
برچسب‌ها