نظریه مشورتی شماره 7/1402/673 مورخ 1402/12/16

تاریخ نظریه: 1402/12/16
شماره نظریه: 7/1402/673
شماره پرونده: 1402-62/1-673ح

استعلام:

با عنایت به تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، چنانچه مالک و دارنده وسیله نقلیه با علم به اینکه فرزندش فاقد گواهینامه رانندگی است، خودرو را در اختیار وی قرار دهد و خود در وسیله نقلیه حضور یابد و تصادف و ایراد خسارت مالی به خودروی شخص ثالث رخ بدهد، آیا مالک در جبران خسارت وارده، با راننده مسئولیت تضامنی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که مالک با حضور در خودرو، رانندگی خودرو را در اختیار فرزند خود قرار داده است، با عنایت به ماده 7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، چنانچه فرزند وی صغیر باشد، مسئولیت جبران خسارت متوجه پدر (مالک) می‌باشد و در صورتی که فرزند صغیر نباشد، مسئولیت متوجه فرزند است. بدیهی است در فرض سوال با لحاظ تاریخ وقوع حادثه، عمومات حاکم بر قانون بیمه اجباری و جبران خسارت وارده ناشی از حوادث رانندگی نیز مجرا خواهد بود.

منبع