بدون عنوان

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/05

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای م. ج. دائر بر مزاحمت تلفنی علیه خانم ن. با توجه به اینکه تحقق بزه مزاحمت مستلزم تداوم و تکرر عرفی که منجر به مزاحمت می‌گردد است و یک بار تماس مصداق مزاحمت تلفنی نمی‌باشد. مستندا به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ده روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران - علیرضا قاسمی ساغند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/10

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/5 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور قرار منع تعقیب از موضوع شکایت تجدیدنظر خواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی از خط... با این استدلال که یک بار تماس مصداق مزاحمت تلفنی نمی‌باشد به نظر این دادگاه رای صادره صحیح نبوده و استحقاق نقض را دارا می‌باشد زیرا اصولا ماهیت فن آوری تلفن به جهت سهولت در کارها و ارتباطات بوده و ایجاد مزاحمت از طریق آن نقض غرض می‌باشد از طرفی دیگر تکرار یا تعدد در فعل مجرمانه عناوین خاصی است که به جهت تشدید مجازات مورد استفاده واقع میگردد و در فعل مجرمانه ایجاد مزاحمت تلفنی نیز قاعده مذکور حکمفرما بوده شاید تکرار در ایجاد مزاحمت تلفنی اماره و دلیل بر سوء نیت مجرمانه را افزایش دهد اما عدم تکرار نمی تواند موجب بی گناهی شخص مرتکب جرم را ایجاد نماید علی ایحال در موضوع شکایت شاکی حسب ادعای وی شخصی با شماره تلفن مذکور تماس گرفته و خبر تصادف و خونی شدن پسرش را به وی داده است که پس از پریشانی و ناراحتی وی بعدا مشخص می‌گردد اقدام مذکور فقط از بابت ایجاد مزاحمت بوده و واقعیت نداشته است دادگاه محترم نیز بدون رسیدگی ماهوی و بدون احضار متهم و عدم انجام تحقیقات قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است علی هذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را عینا اعاده تا ضمن رسیدگی ماهیتی نفیا یا اثباتا در خصوص ادعای مطروحه اظهار نظر قضایی به عمل آید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی

منبع
برچسب‌ها