مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: یکی از شرایط مقرر قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، مطالبه داین است؛ بنابراین در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک که مراجعه دارنده به بانک محال علیه و اخذ گواهی عدم پرداخت حاکی از اراده ی وی مبنی برمطالبه وجه چک است، خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/05/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ع.ح. به طرفیت شرکت پلیمرتار و م. م. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 275090 - 15/8/90 به مبلغ 288/000/000 ریال عهده بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی تهران با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی واظهارات وکیل خواهان واینکه وجود مستندات در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان دارد ودلیلی بر پرداخت یا برائت ذمه آنان ارائه نشده است دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص وبا استناد به مقررات مواد 310 - 313 قانون تجارت ومواد 519 - 515 - 198 - 222 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 288000000 ریال ازبابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 5833000 ریال از بابت هزینه دادرسی ومبلغ 8112000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل واز باب تسبیب درحق خواهان صادر واعلام مینماید وهمچنین خواندگان را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وبراساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد حسن شهبازی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/29

رای دادگاه

در خصوص اعتراض واخواهی م. م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 497 مورخ 30/5/92 پرونده کلاسه --- با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات قانونی وشرعی اصداریافته وواخواه اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده لذا ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه غیابی را عیناتائید وابرام مینماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- مرتضی اکبری لالیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/18

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. باوکالت آقای م. ع.ح. به طرفیت آقای م. م. وشرکت پلیمرتارنسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخه 92/5/30 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که طی آن خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست محاسبه شده است نه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید زیرا یکی از شرایط مقرر قانونی برای مطالبه خسارت تاخیر مطالبه داین میباشد که در مانحن فیه اراده تجدیدنظرخواه در مطالبه مراجعه به بانک محال علیه وصدور گواهی عدم پرداخت میباشد النهایه بدلیل تفاوت تاریخ تقدیم دادخواست وتاریخ صدور گواهی عدم پرداخت این دادگاه بارد اعتراض وبه استناد ماده 351 ازقانون آیین دادرسی مدنی بارعایت ماده 522 آن قانون بااصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه به تاریخ 92/3/26 دادنامه تجدیدنظرخواسته را درمحدوده تجدیدنظرخواهی وبارعایت اصلاح مذکور تایید مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی - مجیدیادگاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای اصلاحی

در مورد تقاضای آقای م. ع.ح. به وکالت از سوی آقای م. الف. دایر بر اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دادنامه شماره --- - 93/11/18 این دادگاه از 92/3/26 تقدیم دادخواست به 90/8/26 تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه در دادنامه صدرالذکر نیز پیرامون تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی استدلال شده است لیکن در هنگام تحریر اشتباهی به جای تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تاریخ تقدیم دادخواست که در دادنامه اولیه نیز آمده است درج شده است لذا به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تقاضای مطروحه تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه به 90/8/26 تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اصلاح می‌گردد.رای صادره توامان با دادنامه --- - 93/11/18 دارای اعتباراست و تقدیم رونوشت بدون دادنامه اصلی ممنوع است. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری

منبع
برچسب‌ها