رای شماره 881 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/0000649 شماره دادنامه: 140009970906010881 تاریخ: 1400/07/11

شاکی: شرکت سیمان تهران با وکالت خانم مهگل هاشمی و آقای سید ایمان میریان حسین آبادی

طرف شکایت: شورای اسلامی تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ 25/3/99

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی تهران به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی تهران مورخ 25/3/99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

شناسه مصوبه: 2742 رده بندی مصوبه: 5/271/99/5

ماده واحده:

نظر به وظایف قانونی شورای اسلامی شهر تهران مندرج در ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و ارائه طرح های مربوط به مقامات مسئول و با عنایت به اینکه وفق ماده دوم (2) قانون تاسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی کشور در آثار ملی و فهرست های ذیربط از وظایف سازمان یاد شده می‌باشد و با توجه به ماده شصتم (60) مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که وفق آن شهرداری تهران ضمن لزوم توجه به اماکن واجد ارزش تاریخی و طبیعی مکلف به تدوین برنامه عملیاتی احیای ساختار میراث طبیعی شهر شده است و با امعان نظر به موقعیت قرارگیری، سابقه تاریخی و محتوای طبیعی و اقلیمی محدوده آرامگاه و کوه بی بی شهربانو و پیرامون آن واقع در منطقه 20، شهرداری تهران موظف است با استفاده از ظرفیت های شهرستان ری در ساختار نهادهای دولتی و با استناد به کاوش های باستانی این منطقه که وجود شهر قدیم ری در کوهپایه های بی بی شهربانو را به اثبات می رساند، با بررسی محدوده ثبتی آرامگاه بی بی شهربانو نسبت به فراهم کردن سازو کار ثبت ملی میراث طبیعی کوه بی بی شهربانو (موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام نماید. همچنین از هرگونه ساخت و ساز و گسترش صنایع در پیرامون آن جلوگیری و طرح های توسعه ای آتی در این محدوده را با رعایت اصول مندرج در اسناد فرادست اجرا نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه موضوع شکایت مغایر با ماده 80 قانون موسوم به شوراها و ماده 2 قانون معادن و اصول 44 و 45 قانون اساسی می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه در خصوص الزام شهرداری به فراهم کردن ساز و کار ثبت میراث طبیعی کوه بی بی شهربانو با توجه به اصل 100 قانون اساسی و بندهای 4، 6، 19، 20، 23 ماده 80 قانون شوراها و بند 22 ماده 50 قانون شهرداری تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 2 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحاتی بعدی بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط از وظایف شوراهاست. و با توجه به اینکه مصوبه صرفاً ناظر بر تکلیف شهرداری به انجام فرآیند ثبت کوه بی بی شهربانو به عنوان آثار ملی می‌باشد. بنابراین مصوبه شماره 2742 مورخ 21/11/99 تحت عنوان الزام شهرداری تهران به فراهم کردن ساز و کار ثبت میراث طبیعی کوه بی بی شهر بانو مصوب شورای اسلامی شهر تهران به استثناء دو سطر آخر مصوبه مبنی بر جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و گسترش صنایع پیرامون آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها