ماده 272 قانون مدنی

تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

عناوین و برچسب‌ها