نظریه مشورتی شماره 7/99/280 مورخ 1399/04/02

تاریخ نظریه: 1399/04/02
شماره نظریه: 7/99/280
شماره پرونده: 99-152-280ک

استعلام:

آیا مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول جرایم قابل گذشت و مستمر مانند تصرف عدوانی و ترک انفاق می‌شود؟ با توجه به این‌که از تاریخ اطلاع از وقوع جرم تا زمان شکایت جرم در حال استمرار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مربوط به جرائم آنی است، نه جرائم مستمر؛ بنابراین در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است،‌ حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر ازجرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده یادشده نخواهد شد.

منبع