نظریه مشورتی شماره 7/1401/157 مورخ 1401/04/08

تاریخ نظریه: 1401/04/08
شماره نظریه: 7/1401/157
شماره پرونده: 1401-186/1-157 ک

استعلام:

آیا جمله دوم ماده 664 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند) با ماده 123 قانون مجازات اسلامی 1392 در موردی که تهیه وسیله برای ارتکاب جرم را قابل مجازات ندانسته شده است منسوخ کرده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

حکم موضوع ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که از کلیات و عمومات ناظر به جرایم و مربوط به بحث شروع به جرم است و سابق بر این، حکم متناظر با آن عیناً در ماده 21 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 منصوص بود متضمن وضع مقرره جدیدی نیست و با مواردی که مقنن «استثنائاً» «تهیه مقدمات اجرایی» را عنوان مجرمانه مستقل بر شمرده است، نظیر حکم موضوع ماده 664 و 611 قانون تعزیرات مصوب 1375 متفاوت است و بحث از رابطه ناسخ و منسوخ بین ماده 664 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، منتفی بوده و هر کدام در محل خود قابل اجرا است.

منبع